Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

870 Solicitude de devolución de ingresos indebidos

Procedemento para o recoñecemento do dereito á devolución de ingresos indebidos iniciado a solicitude do interesado ou de oficio pola administración, nos supostos de pagos duplicados ou excesivos ou por pagos de débedas xa prescritas.

Á persoa obrigada ao pagamento, a cal poderá actuar por medio de representante

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Tesouraría e recadación Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 ext 7335 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220
Tesouraría e recadación Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 ext 7335
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Tesouraría e recadación De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

- Solicitude (Mod 870 Solicitude de devolución de ingresos indebidos)

- Deberá achegar xustificante de pago do recibo ou liquidación da que solicita a devolución, debendo obrar no expediente o documento orixinal, facéndolle entrega, no seu caso, de resgardo conforme entregou dita documentación.

- Se a solicitude ou a documentación presentada tiveran algún defecto, ou non se achegara toda a documentación precisa, concederase ao interesado o prazo de dez días para que emende as deficiencias, advertíndolle que transcorrido ese prazo sen que o faga, arquivarase a solicitude sen máis trámites.

- Se a persoa solicitante da devolución é:

a) o suxeito pasivo do tributo: Deberá achegar a documentación acreditativa das manifestacións formuladas polo solicitante da devolución.

b) persoa distinta do suxeito pasivo:

-Xustificante /s de pago.

-Xustificante acreditativo da titularidade da conta bancaria na que, no seu caso, se procederá a efectuar a devolución por transferencia.

-E, no caso de que o pago se fixera mediante tarxeta, achegará xustificante acreditativo da titularidade da tarxeta e núm. da tarxeta coa que se efectúo o pago.

- Nos supostos de falecemento do suxeito pasivo:

-Declaración de herdeiros.

-Certificado de defunción.

-Renuncia, no seu caso, de un ou varios herdeiros a favor de outro/s e copia do NIF de todos eles.

O prazo de presentación desta solicitude será o prazo de prescrición: Prescribirán aos catro anos os dereitos a solicitar e a obter as devolucións de ingresos indebidos. O dereito a solicitalas contarase desde o día seguinte a aquel en que se realizou o ingreso indebido ou desde o día seguinte á finalización do prazo para presentar a autoliquidación se o ingreso indebido se realizou dentro do devandito prazo. O dereito a obtelas contarase dende o día seguinte á data de notificación do acordo onde se recoñeza o dereito a percibir a devolución.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico