Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

835 Comunicación tributaria do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana

Por esta vía, as persoas que prevé o artigo 110.6 do Texto refundido da lei de facendas locais poderán cumprir coa súa obriga de comunicar ao Concello a realización do feito impoñible do imposto.

Esta comunicación deberá realizarse no prazo de:

- 30 días hábiles para os supostos de transmisións inter vivos

- 6 meses para os supostos de transmisións mortis causa

O cumprimento deste requisito é o que precisa acreditarse para os efectos da inscripción da transmisión no Rexistro da Propiedade, con independencia de que o suxeito pasivo do imposto cumpra ou non coas súas obrigas de declaración ou autoliquidación.

Os obrigados a realizar esta comunicación serán:

- No suposto de transmisións de terreos ou na constitución ou transmisión de dereitos reais de goce limitativos do dominio a título lucrativo, o donante ou persoa que constitúa o dereito real de que se trate.

- No suposto de transmisións de terreos ou na constitución ou transmisión de dereitos reais de goce limitativo do dominio a título oneroso, o adquirinte ou persoa a cuxo favor se constitúa ou transmita o dereito real de que se trate.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.


Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizos de coordinación e xestión tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Servizos de coordinación e xestión tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizos de coordinación e xestión tributaria De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

- Copia da escritura pública ou documento completo que orixine a transmisión.

- Copia do NIF do interesado, e se actúa por medio de representante, copia do NIF deste e máis documentación que acredite a dita representación.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico