Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

800 Orde de domiciliación de adeudo directo SEPA ou solicitude de domiciliación bancaria

Supón a orde, a unha entidade financiera, de pagamento de ingresos municipais con cargo á conta da persoa solicitante.

As domiciliacións terán validez por tempo indefinido, se ben os solicitantes poderán anulalas en calquera momento. Tamén poderán trasladalas a outras entidades financeiras, poñéndoo en coñecemento do Concello de Pontevedra antes da data límite que se sinala no punto "prazo de presentación".

A domiciliación deixará de ter validez cando sexa anulada pola persoa que o solicitou, cando sexa rexeitada pola entidade financeira ou cando o Concello dispoña expresamente a súa invalidez por razóns xustificadas (pola desatención en dúas veces consecutivas da domiciliación por causas imputables ao solicitante), así como cando troque calquera dato do suxeito pasivo ou do obxecto tributario.

Prazo de presentación. Establécese como data límite para a admisión das solicitudes de domiciliación dous meses antes do comezo do período de recadación voluntaria a partir do que producirán efecto. Calquera solicitude presentada fóra de prazo producirá efectos para o exercicio seguinte.

A todas as persoas obrigadas ao pago dos recibos do Concello de Pontevedra que non queiran estar pendentes da finalización dos prazos de pago en período voluntario.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Tesouraría e recadación Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 ext 7335 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220
Tesouraría e recadación Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 ext 7335
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Tesouraría e recadación De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
  • Solicitude (Mod. 800 Orde de domiciliación de adeudo directo SEPA)
  • Copia do NIF do titular do recibo e no caso de ser distinto, tamén o NIF da persoa titular da conta na que se vai domiciliar o adeudo. No segundo caso a solicitude deberá estar asinada por ámbalas dúas persoas.

Que pagos podo domiciliar?

Actualmente, o Concello de Pontevedra só permite domiciliar pagos en concepto de tributos de devengo periódico e notificación colectiva, isto é, recibos de padróns. Isto inclúe principalmente, aínda que non unicamente, o IBI, IAE, IVTM e máis as taxas de auga, lixo e sumidoiros. Non se poden aboar por domiciliación nin as liquidacións nin as autoliquidacións. Lembrámoslle que a primeira vez que pague vostede o IBI, IAE, IVTM ou auga, lixo e sumidoiros, para ese primeiro pago tampouco cabe a domiciliación.

Quen pode domiciliar un recibo?

O Concello de Pontevedra acepta a domiciliación dun recibo nunha entidade financeira, sempre que o asinante desta sexa o titular da conta bancaria na que se domicilia. Isto será así independentemente de quen sexa o titular da débeda.

Como domicilio un recibo?

a) Pode facelo ben a través desta sé virtual, premendo aquí, e cumprimentando todos os campos necesarios. b) Ou ben presencialmente nas oficinas de Tesouraría e recadación (r/ Michelena, 30, 2º andar). Alí deberá cumprimentar e asinar o formulario correspondente. O trámite realizarase no mesmo momento. c) Tamén poderá realizalo presencialmente, entregando o formulario correspondente cumprimentado e asinado no rexistro do Concello de Pontevedra (r/ Michelena, 30, pranta baixa)

O xustificante de pago por domiciliación que me envía o banco non ten case datos, como consigo máis datos?

Efectivamente, dende a entrada en vigor das normas europeas do SEPA, nos documentos de domiciliación bancaria está prohibido información máis alá dos 140 caracteres, o cal na maioría dos casos fai imposible dar un detalle razoable da débeda que se está aboando. No caso de que se trate dos recibos de Viaqua (auga, lixo e sumidoiros), ese detalle deberá corresponderse co do documento que esta lle remite bimestralmente ao seu domicilio. Se non lle chegara, poderá pedir un duplicado nas oficinas da empresa (r/ Padre Sobreira, 2, baixo) No caso doutros recibos, pode pedir o dito duplicado a) Ben a través desta sé virtual, premendo aquí. b) Ben presencialmente nas oficinas de Tesouraría e recadación (r/ Michelena, 30, 2º andar). Teña en conta que se non pode acreditar vostede ser o titular da débeda, o documento de pago que se lle expida non incluirá máis datos que os relativos á débeda, nunca datos de carácter persoal e polo tanto protexidos.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico