Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

Imposto sobre bens inmobles

Feito impoñible e suxeitos pasivos

O Imposto sobre Bens Inmobles é un tributo directo de carácter real que grava o valor dos bens inmobles rústicos, urbanos e de características especiais. Estas tres categorías de inmobles defínense segundo as normas reguladoras do Catastro Inmobiliario.

Constitúe o feito impoñible, e define ao suxeito pasivo, do imposto a titularidade dos seguintes dereitos sobre os correspondentes bens:
 • a) Dunha concesión administrativa sobre os propios inmobles ou sobre os servizos públicos a que estén afectos.
 • b) Dun dereito real de superficie.
 • c) Dun dereito real de usufruto.
 • d) Do dereito de propiedade.

A realización do feito impoñible que corresponda de entre os antes definidos pola orde nel establecida determinará a non suxeición do inmoble urbano ou rústico ás restantes modalidades previstas.

Non están suxeitos a este imposto:

 • a) As estradas, os camiños, as demais vías terrestres e os bens do dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, sempre que sexan de aproveitamento público e gratuito para os usuarios.
 • b) Os seguintes bens inmobles propiedade do Concello de Pontevedra:

Os de dominio público afectos a uso público.

Os de dominio público afectos a un servizo público xestionado directamente polo concello, excepto cando se trate de inmobles cedidos a terceiros mediante contraprestación.

Os bens patrimoniais, exceptuados igualmente os cedidos a terceiros mediante contraprestación.

Exencións

Pode consultar a lista completa de supostos de exención do imposto no artigo 62 do Texto refundido da lei de facendas locais. Destacan entre elas:

 • a) Os que sexan propiedade do Estado, das comunidades autónomas ou das entidades locais que estén directamente afectos á seguridade cidadá e aos servizos educativos e penitenciarios, así como os do Estado afectos á defensa nacional.
 • b) Bens comunais e os montes veciñais en man común.
 • c) Os da Igrexa Católica, nos termos previstos no Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, e os das asociacións confesionais non católicas legalmente recoñecidas, nos termos establecidos nos respectivos acordos de cooperación subscritos en virtude do disposto no artigo 16 da Constitución.
 • d) Os da Cruz Vermella Española.
 • e) Os bens inmobles que se destinen á ensinanza por centros docentes acollidos, total ou parcialmente, ao réxime de concerto educativo, en canto á superficie afectada á ensinanza concertada.
 • f) Os declarados expresa e individualizadamente monumento ou xardín histórico de interés cultural, mediante real decreto na forma establecida polo artigo 9 da Lei 16/1985, de 25 de junio, do Patrimonio Histórico Español, e inscritos no rexistro xeral a que se refire o seu artigo 12 como integrantes do Patrimonio Histórico Español, así como os comprendidos nas disposicións adicionais primeira, segunda e quinta da dita Lei.

No estarán exentos estes bens inmobles cando estén afectos a explotacións económicas, salvo que lles resulte de aplicación algún dos supostos de exención previstos na Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, ou que a suxeición ao imposto a título de contribuínte recaia sobre o Estado, as Comunidades Autónomas ou as entidades locais, ou sobre organismos autónomos do Estado ou entidades de dereito público de análogo carácter das Comunidades Autónomas e das entidades locais.

 • g) Gozarán de exención, de acordo con criterios de eficacia e eficiencia, os seguintes inmobles:
 • a) Os de natureza urbana, sempre que a cota líquida, resultante da aplicación dos beneficios fiscais, sexa inferior a 6 euros.
 • b) Os de natureza rústica, no caso que, para cada suxeito pasivo, a cota líquida correspondente á totalidade de bens rústicos posuídos no Municipio sexa inferior, despois de ser aplicados os beneficios fiscais, a 12 euros.
 • h) Os bens dos que sexan titulares as entidades sen fins lucrativos e aquelas outras entidades recollidas na Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.
Afección real na transmisión e responsabilidade solidaria na cotitularidade

Nos supostos de cambio, por calquera causa, na titularidade dos dereitos que constitúen o feito impoñible deste imposto, os bens inmobles obxecto dos ditos dereitos quedarán afectos ao pago da totalidade da cota tributaria, en réxime de responsabilidade subsidiaria.

A estes efectos, os notarios solicitarán información e advertirán expresamente aos comparecentes nos documentos que autoricen sobre as débedas pendentes polo IBI asociadas ao inmoble que se transmite e sobre o prazo dentro do cal están obrigados os interesados a presentar declaración polo imposto, cando tal obriga subsista.

Responden solidariamente da cota deste imposto, e en proporción ás súas respectivas participacións, os copartícipes ou cotitulares das entidades a que se refire o artigo 35.4. da Lei xeral tributaria, se figuran inscritos como tales no Catastro Inmobiliario. De non figurar inscritos, a responsabilidade esixirase por partes iguais en todo caso.

Base impoñible e liquidable

A base impoñible deste imposto, e no caso do Concello de Pontevedra tamén a base liquidable, estará constituida polo valor catastral dos bens inmobles, que se determinará, notificará e será susceptible de impugnación conforme ao disposto nas normas reguladoras do Catastro Inmobiliario.

Ambas bases, impoñible e liquidable, coinciden por ter a ponencia de valores do Concello de Pontevedra unha antigüidade superior aos 10 anos (artigo 68.1 do Texto refundido da lei de facendas locais)

Cota íntegra e cota líquida. Tipos de gravame aplicables

A cota íntegra deste imposto será o resultado de aplicar á base liquidable o tipo de gravame.

A cota líquida obterase minorando a cota íntegra no importe das bonificacións aplicables. Teña en conta que o Concello de Pontevedra agrupará nun único documento de cobro todas as cotas deste imposto relativas a un mesmo suxeito pasivo cando se trate de bens rústicos sitos no concello.

Os tipos de gravame vixentes para este exercicio son:

 • - 0,64 % para os bens de natureza urbana
 • - 0,64 % para os bens de natureza rústica
 • - 0,96 % para os bens de características especiais

Excepcionalmente, o tipo de gravame dos bens de natureza urbana, excluídos os de uso residencial, que teñan un valor catastral superior ós 200.000€ e se atopen entre o 10% de maior valor catastral do seu uso, será do 0’72 %.

Bonificacións aplicables
 • 1. Terán dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra do imposto, sempre que así se solicite polos interesados antes do inicio das obras, os inmobles que constitúan o obxecto da actividade das empresas de urbanización, construción e promoción inmobiliaria tanto de obra nova como de rehabilitación equiparable a esta, e non figuren entre os bens do seu inmobilizado.

O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá dende o período impositivo seguinte a aquel en que se inicien as obras ata o posterior á terminación delas, sempre que durante ese tempo se realicen obras de urbanización ou construción efectiva, e sen que, en ningún caso, poida exceder de tres períodos impositivos.

 • 2. Terán dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra do imposto, durante os tres períodos impositivos seguintes ó do outorgamento da cualificación definitiva, as vivendas de protección oficial e as que resulten equiparables a estas conforme á normativa da Comunidade Autónoma.

A dita bonificación concederase a petición do interesado, a cal poderá efectuarse en calquera momento anterior á terminación dos tres períodos impositivos de duración desta e producirá efectos, de ser o caso, dende o período impositivo seguinte a aquel en que se solicite, sen que sexan recuperables os anos non solicitados previamente.

 • 3. Terán dereito a unha bonificación do 95% da cota íntegra, os bens rústicos das Cooperativas Agrarias e de Explotación Comunitaria da Terra, nos termos establecidos na Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre réxime fiscal das cooperativas.
 • 4. Os suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa gozarán dunha bonificación na cota íntegra do inmoble de uso residencial no que estean empadroados os membros da unidade familiar, sempre que o seu valor catastral non supere os 40.000 €.

Segundo a súa categoría, a bonificación será:

 • - Para titulares de familia numerosa de categoría xeral: 10%.
 • - Para titulares de familia numerosa de categoría especial: 30%.

Pode ver os requisitos e documentación necesaria para a solicitude destes beneficios fiscais na vixente Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre bens inmobles.

Devengo e período impositivo

O imposto devéngase o primeiro día do período impositivo, o cal coincide co ano natural.

Os feitos, actos e negocios que deben ser obxecto de declaración ou comunicación ante o Catastro Inmobiliario terán efectividade no devengo do imposto inmediatamente posterior ao momento en que produzan efectos catastrais.

Declaracións e comunicacións ante o Catastro Inmobiliario

As alteracións concernintes aos bens inmobles susceptibles de inscripción catastral que teñan trascendencia a efectos deste imposto determinarán a obriga dos suxeitos pasivos de formalizar as declaracións conducentes á súa inscripción no Catastro Inmobiliario, conforme ao establecido nas súas normas reguladoras.

Teña en conta que o Concello de Pontevedra, no caso de novas construcións, esixiralle a acreditación da presentación da declaración catastral de nova construcción para a tramitación do procedemento de concesión da licenza que autorice a primeira ocupación dos inmobles.

Xestión censual do imposto

A xestión censual do imposto corresponde á Dirección General del Catastro,de xeito que se o dato incorrecto corresponde con esta fase (desacordo co valor catastral, metros cadrados imputados, etc), deberá vostede presentar o recurso que corresponda ante o dito ente da administración do Estado.

Lembre que a interposición dun recurso de reposición ante Catastro non suspende a execución da liquidación do imposto, debendo aboar a cota tributaria, e isto sen prexuízo de que poida chegar a corresponderlle posteriormente unha devolución de ingresos.

Xestión tributaria do imposto

A liquidación e recadación, así como a revisión dos actos dictados en vía de xestión tributaria do IBI, será competencia exclusiva do Concello de Pontevedra. Concretamente, esta comprende as funcións de recoñecemento e denegación de exencións e bonificacións, realización das liquidacións conducentes á determinación das débedas tributarias, emisión dos documentos de cobro, resolución dos expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución dos recursos que se interpoñan contra os ditos actos e actuacións para a asistencia e información ao contribuínte referidas ás materias comprendidas neste apartado.

O IBI xestiónase a partir da información contida no padrón catastral e nos demais documentos expresivos das súas variacións elaborados ao efecto pola Dirección General del Catastro. O dito padrón, formarase anualmente e conterá a información relativa aos bens inmobles, separadamente para os de cada clase.

Os datos contidos no padrón catastral deberán figurar nas listas cobratorias, documentos de ingreso e xustificantes de pago do Impuesto sobre Bens Inmobles.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Tramitación Servizos de coordinación e xestión tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Tramitación Tesouraría e recadación Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 ext 7335 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizos de coordinación e xestión tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300
Tesouraría e recadación Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 ext 7335
Oficina Horario
Servizos de coordinación e xestión tributaria De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Tesouraría e recadación De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Acabo de mercar unha casa, quen ten que pagar o IBI?

O IBI devéngase o 1 de xaneiro de cada ano, polo que deberá pagalo o que fose propietario na dita data. É dicir, se se vendeu un inmoble no transcurso do ano, o pago do recibo do dito ano correspóndelle ao vendedor, sen que proceda rateo ningún.
Por exemplo, se mercou vostede o inmoble o 5 de xaneiro de 2015 (ou o 26 de novembro de 2015), o IBI do exercicio 2015 deberá aboalo o vendedor.

Pode o concello reclamarme recibos de IBI de exercicios anteriores á compra do inmoble, aínda que entón eu non fose o propietario?

Sí. Previa declaración de insolvencia do debedor principal e dos posibles responsables solidarios, pódese esixir ao novo propietario dun inmoble o pago da débeda tributaria de IBI de exercicios non prescritos anteriores á compra. Por isto, é moi importante informarse sobre a situación tributaria do inmoble antes da súa adquisición. Esta xestión pódella realizar a Notaría onde se vaia realizar a transmisión.

O número de rúa que figura no recibo de IBI non se corresponde co número real do meu inmoble, teño que facer algo para que o corrixan?

As fincas catastrais identifícanse mediante a referencia catastral. Se esta é a correcta, a efectos do IBI non ten moita importancia que non coincidan o número consignado e o real.
Sen embargo, se vostede desexa cambialo, pode dirixirse a Catastro (r/ Andrés Muruais, 4) onde lle indicarán o necesario para realizar o cambio.

Como declaro calquera alteración que sofra o meu inmoble, xa sexa de variacións de titularidade ou por variacións físicas do mesmo?

As alteracións físicas, económicas ou xurídicas dos bens inmobles téñense que declarar no Catastro. Os modelos de declaración aprobados son:

 • Modelo 901 N: declaración catastral por alteración da titularidade e por variación da cota de participación en bens inmobles.

 • Modelo 902 N: declaración catastral por nova construción, ampliación, reforma ou rehabilitación.

 • Modelo 903 N: declaración catastral por agregación, agrupación, segregación ou división.

 • Modelo 904 N: declaración catastral por cambio de clase de cultivo ou aproveitamento, cambio de uso e demolición ou derribo.

Estes modelos de declaración pódeos atopar na web do catastro (http://www.catastro.meh.es/esp/modelos_declaraciones.asp), onde poderá descargalos, así como a relación da documentación xustificativa que ten que achegar coas declaracións.

Vivo nunha vivenda de aluguer, correspóndeme a min pagar o IBI ao Concello?

Non. O suxeito pasivo do IBI é o propietario e, polo tanto, o recibo emitirase a nome deste, que deberá aboarllo ao Concello.

Isto sen prexuízo das obrigas que lle incumban en virtude da Lei de arrendamentos urbanos.

Son titular de familia numerosa, correspóndeme algún beneficio fiscal? Como e cando o pido?

Efectivamente, os suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa gozarán dunha bonificación na cota íntegra do inmoble de uso residencial no que estén empadroados os membros da unidade familiar, sempre que o seu valor catastral non supere os 40.000 €.

A bonificación será:

 • - Para titulares de familia numerosa de categoría xeral: 10%.
 • - Para titulares de familia numerosa de categoría especial: 30%. Non se poderá aplicar a bonificación a máis dunha vivenda por titular.

Para a aplicación da bonificación será requisito imprescindible a súa solicitude polo interesado, que deberá acreditar:

 • a) O empadroamento na vivenda obxecto de solicitude dos membros da unidade familiar.
 • b) A condición e categoría de familia numerosa, por medio do título oficial.

O prazo polo que se concederá a bonificación será ata a data de caducidade sinalada no título de familia numerosa aportado polo interesado.

Deberá achegar toda a documentación, que se lle indica no formulario de solicitude. Lembre que debe solicitalo antes do 31 de decembro do ano anterior ao de aplicación, isto é, se quere que se lle aplique na cota do IBI de 2017, deberá pedilo antes do 31-12-2016. Os anos non solicitados con carácter previo non son recuperables, aínda que se cumprisen os demais requisitos esixibles.

Merquei un piso de protección oficial, correspóndeme algún beneficio fiscal? Como e cando o pido?

Terán dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra do imposto, durante os tres períodos impositivos seguintes ao do outorgamento da cualificación definitiva, as vivendas de protección oficial e as que resulten equiparables a estas conforme á normativa da Comunidade Autónoma.

A dita bonificación concederase a petición do interesado, a cal poderá efectuarse en calquera momento anterior á terminación dos tres períodos impositivos de duración desta e producirá efectos, de ser o caso, dende o período impositivo seguinte a aquel en que se solicite.

A documentación que hai que achegar na solicitude da bonificación polos interesados será a seguinte:

- Copia da cédula de cualificación definitiva de vivenda de protección oficial expedida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.

- Copia do título de propiedade do inmoble ou, no caso do promotor, escritura de declaración de obra nova e división horizontal.

- Fotocopia do último recibo do Imposto sobre bens inmobles ou declaración de alteración de bens no caso de que o recibo figurase a nome doutro propietario ou se inscribise a correspondente declaración de variación de orde físico.

Lembre que debe solicitalo antes do 31 de decembro do ano anterior ao de aplicación, isto é, se quere que se lle aplique na cota do IBI de 2017, deberá pedilo antes do 31-12-2016. Os anos non solicitados con carácter previo non son recuperables, aínda que se cumprisen os demais requisitos esixibles.


Volver