headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

302 Solicitude de axudas de emerxencia social municipal

Procedemento de concesión de axudas a persoas en situacións de risco ou exclusión social consistentes en alimentos, aloxamento, tratamientos bucodentais, compra de electrodomésticos, etc, co fin de atender as súas necesidades primarias.

Persoas en situación de risco ou exclusión social para solventar situacións de emerxencia social.


ELECTRONICAMENTE


Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Presentación Servizo de Benestar Social Rúa Xofre de Tenorio (Chalet de Fontoira) 986850398 De luns a venres de 9:00 a 11:00 horas Ver detalle
Tramitación Servizo de Benestar Social Rúa Xofre de Tenorio (Chalet de Fontoira) 986850398 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Servizo de Benestar Social Rúa Xofre de Tenorio (Chalet de Fontoira) 986850398
Servizo de Benestar Social Rúa Xofre de Tenorio (Chalet de Fontoira) 986850398
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizo de Benestar Social De luns a venres de 9:00 a 11:00 horas
Servizo de Benestar Social De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

a) DNI, NIE ou pasaporte de todos os membros da unidade familiar que o posúan.

b) Fotocopia do libro de familia ou documentos acreditativos de acollemento ou tutela.

c) Declaración responsable de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

d) No caso de ser vítima de violencia de xénero, a acreditación da súa condición nos termos sinalados polo artigo 5 da Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

e) No caso das persoas refuxiadas, a acreditación de ter recoñecida tal condición polo organismo competente da Administración xeral do estado, ou no caso de non dispoñer deste recoñecemento, a autorización de permanencia en España por razóns humanitarias ou de interese social.

f) Certificación de imputacións do IRPF do último período impositivo relativa aos membros da unidade familiar maiores de 16 anos.

g) Certificación actual de haberes emitida pola empresa/s ou nóminas. No seu defecto achegarase xustificación de ingresos dos últimos 6 meses, de cada un dos compoñentes da unidade familiar maiores de 16 anos, tanto que os seus ingresos teñan carácter regular como irregular.

h) Certificacións actuais de pensións, prestacións ou subsidios expedidos polos organismos correspondentes: SEPE, Seguridade Social, Xunta de Galicia, de cada un dos compoñentes da unidade familiar.

i) Informes de vida laboral dos compoñentes da unidade familiar maiores de 16 anos.

j) Certificados bancarios relativos ao saldos das contas e posicións bancarias.

k) Nos casos nos que non se poida acreditar documentalmente os ingresos da unidade familiar, recadarase a declaración responsable sobre eles (declaración xurada).

l) Certificado de discapacidade se fose o caso.

m) No seu caso, xustificante do custo da situación de necesidade determinante da solicitude.

n) Nas axudas que impliquen adecuación da vivenda, documento que acredite a propiedade ou alugueiro, e neste suposto a autorización do propietario.

o) Certificado de titularidade de conta bancaria ou documento de pago delegado (Anexo II).


Volver
Rexistro electrónico