Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

414C Comunicación da finalización das actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021)

alertaDende : 05/04/2022 - Ata : 30/11/2026

Mediante este impreso a persoa solicitante promotora das obras, comunícalle formalmente á Oficina Técnica de Rehabilitación do Concello o remate das obras.

A persoa solicitante promotora das obras ou a persoa representante.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Oficina técnica de rehabilitación ARI Rúa dos Ferreiros nº 28 986804335 ext 7593 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220
Oficina técnica de rehabilitación ARI Rúa dos Ferreiros nº 28 986804335 ext 7593
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Oficina técnica de rehabilitación ARI De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Cumprimentar segundo as instrucións, e presentar o impreso 414C ANEXO VI Comunicación do remate das actuacións de rehabilitación, xunto coa seguinte documentación:

 • Certificación bancaria do número de conta ao seu nome.

 • De non ter autorizado ao Concello de Pontevedra para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal de Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia, segundo o establecido no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, deberanse achegar as ditas certificacións de todas as persoas propietarias da/s vivenda/s.

 • Fotografías que mostren todas as obras executadas coa inclusión do cartel exterior coa imaxe corporativa do Plan vivenda e do Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana, a Xunta de Galicia e do Concello de Pontevedra.

 • Facturas das persoas provedoras que deberán reflectir de xeito desagregado o seu importe e a súa descrición.

 • Documentos bancarios acreditativos do pagamento das facturas presentadas.

 • Certificado final das obras, de ser o caso, asinado polo/a técnico/a director/a das obras.

 • Licenza de primeira ocupación, de ser o caso ou solicitude da mesma. No caso de presentar solicitude de primeira ocupación o pagamento da axuda condicionarase á obtención da mesma.

 • De non ter autorizado ao Concello de Pontevedra, volante de empadroamento de cada un dos propietarios das vivendas obxecto de rehabilitación ou volante de empadroamento da unidade de convivencia, no caso de destinar a vivenda a domicilio habitual e permanente da persoa promotora por un prazo non inferior a 5 anos.

 • Contrato de arrendamento, de ser o caso. O pagamento da axuda condicionarase á presentación do contrato de arrendamento, quedando obrigado a destinar a vivenda a dito uso por un prazo non inferior a 5 anos.

 • Anexo de cesión do dereito de cobramento da axuda á persoa contratista das obras, de ser o caso.

 • Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda 2018-2021.
 • Resolución do 3 de xuño de 2021 pola que se regula o procedemento para participar no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se establecen as bases reguladoras das súas axudas e se abre o prazo de participación para a anualidade 2021.
 • Bases reguladoras das axudas á rehabilitación de edificios e vivendas na área de rehabilitación sinalada.

Dende : 05/04/2022

Ata : 30/11/2026


Volver
Rexistro electrónico