Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

408R Vivenda. Solicitude de subvención para actuacións de rehabilitación de vivenda na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan Estatal de Vivenda 2013-2016)

alertaDende : 22/01/2022 - Ata : 21/04/2022

Mediante este impreso normalizado os/as interesados/as poderán solicitar unha subvención co fin de obter as axudas que, en materia de rehabilitación de vivendas, establece o Plan Estatal de Vivenda 2013-2016.

Ás persoas solicitantes que asuman a responsabilidade da execución integral das actuacións: as persoas usuarias legais, como propietarios/as, arrendatarios/as ou titulares dalgún dereito de uso, cando as vivendas constitúan o seu domicilio habitual e permanente, así como ás persoas titulares de vivendas desocupadas sempre que a solicitude leve parello o compromiso de ocupalas elas mesmas ou transmitilas ou cedelas a terceiras persoas en arrendamento ou por calquera outro xeito legal admisíbel, sempre que sexa como residencia habitual.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Oficina técnica de rehabilitación ARI Rúa dos Ferreiros nº 28 986804335 ext 7593 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220
Oficina técnica de rehabilitación ARI Rúa dos Ferreiros nº 28 986804335 ext 7593
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Oficina técnica de rehabilitación ARI De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Cumprimentar segundo as instrucións, e presentar o formulario 408R ANEXO III Vivenda Solicitude de subvención, xunto coa seguinte documentación:

 • Copia do NIF ou NIE da/o solicitante e de todas as persoas propietarias da vivenda, e de ser o caso, da persoa representante.                  

 • ANEXO VIII, Documento acreditativo da representación, de ser o caso. Se o solicitante é unha persoa xurídica, pública ou privada, documentación acreditativa da súa constitución.

 • ANEXO VII, Autorización para a solicitude, xestión, tramitación e cobro da subvención, no caso de existir máis dunha persoa propietaria.

 • Documento acreditativo da titularidade da vivenda.

 • Acordo no que conste a conformidade de todas as persoas propietarias coa realización das obras e a solicitude de subvención, de ser o caso.

 • Contrato de arrendamento e acordo asinado coa persoa propietaria do inmoble onde conste a autorización para executar as obras e que a persoa arrendataria asume o custo destas, no caso de ser arrendatario/a dunha vivenda

 • Proxecto ou memoria técnica subscrito por técnico competente.

 • Reportaxe fotográfica antes do inicio da obra, tanto do interior como do exterior do inmoble.

 • Orzamento das obras detallado por unidades de obras e agrupado por capítulos con medicións e prezo. Cando o importe do gasto subvencionable supere a contía establecida na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público para o contrato menor (40.000 €), deberán achegarse tres orzamentos

 • Licenza, comunicación previa e/ou autorización para a execución das obras ou solicitude das mesmas.

 • ANEXO V. Comunicación do inicio das actuacións, e certificado de inicio de obras si as obras contan con dirección facultativa, no caso de obras iniciadas con anterioridade á solicitude da subvención.

 • Certificado de eficiencia enerxética das vivendas nas que se leven a cabo actuacións destinadas á mellora da eficiencia enerxética.

 • De non autorizar ao Concello de Pontevedra, certificación de cada persoa propietaria acreditativa do cumprimento das obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa ATRIGA.

 • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
 • Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
 • Regulamento da Lei xeral de subvencións aprobado por RD 887/2006, do 21 de xullo.
 • Real decreto 233/2013, do 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2013-2016.
 • Decreto 18/2014, do 13 de febreiro, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
 • Orde do 9 de marzo de 2015 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Volver