headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

406 Solicitude de inscrición no directorio de axentes colaboradores, entidades e laboratorios de control

O obxecto da creación do directorio de axentes colaboradores adscrito ao Concello de Pontevedra é por a disposición dos solicitantes de actuacións en materia de rehabilitación, conservación e inspección técnica de edificacións, unha relación de axentes colaboradores para simplificar, facilitar e axilizar a xestión e execución das obras. Este directorio terá, exclusivamente, un carácter informativo para os promotores, sen que en ningún caso a inscrición supoña un requisito obrigado para a execución das obras de rehabilitación ou inspección técnica de edificacións.

A inscrición no directorio terá carácter permanente, debendo, unicamente, achegar os interesados aquela documentación que, pola súa data de caducidade, deba ser renovada en cumprimento das condicións da inscrición, e, anualmente, declaración expresa responsable, relativa á vixencia sen contradición das circunstancias que motivaron a inscrición no directorio.

Entidades de control da calidade da edificación, aquelas capacitadas para prestar asistencia técnica na verificación da calidade do proxecto, dos materiais e da execución da obra e a súas instalacións de acordo co proxecto e normativa aplicable, así como aos laboratorios de ensaios para o control da calidade da edificación capacitados para prestar asistencia técnica, mediante a realización de ensaios ou probas de servizo dos materiais, sistemas ou instalacións dunha obra de edificación.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Tramitación Oficina técnica de rehabilitación ARI Rúa dos Ferreiros nº 28 986804335 ext. 7593 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Oficina técnica de rehabilitación ARI Rúa dos Ferreiros nº 28 986804335 ext. 7593
Oficina Horario
Oficina técnica de rehabilitación ARI De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

- Modelo de solicitude debidamente cuberto

- Copia do DNI/ NIF ou NIE

- No seu caso, escritura de constitución ou modificación da empresa, debidamente inscrita no Rexistro Mercantil ou no Rexistro que corresponda, de non ser Sociedade Mercantil.

- Alta no Imposto de Actividades Económicas e, se é o caso, pago do último recibo.

- Certificación acreditativa de atoparse o día no cumprimento das obrigas tributarias coa Facenda Estatal nos termos previstos na normativa vixente en materia de contratación.

- Certificación acreditativa de atoparse o día no cumprimento das obrigas tributarias coa Seguridade Social nos termos previstos na normativa vixente en materia de contratación.

- Certificación acreditativa de non ter débedas de natureza tributaria coa Comunidade Autónomo de Galicia expedida pola Consellería de Economía e Facenda.

- Declaración de medios materiais e persoais.

- Relación das 5 asistencias técnicas, probas, ensaios, informes de materiais, etc a área de rehabilitación que considere de maior importancia, cunha breve descrición da mesma, tipoloxía, localización, tipo de intervención, orzamento e ano de execución.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico