headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

802 Solicitude de beneficios fiscais rogados imposto vehículos tracción mecánica

Por esta vía, poderá vostede solicitar a exención ou bonificación no Imposto sobre vehículos de tracción mecánica de atoparse en calquera dos supostos seguintes.


Exencións se se trata de:

a) Vehículos conducidos por persoas con mobilidade reducida ás que se refire a liña A do anexo II do Regulamento xeral de vehículos

b) Vehículos matriculados a nome de minusválidos sempre que sexa para o seu uso exclusivo.

c) Tractor, remolque, semirremolque e maquinaria provista de Cartilla de Inspección agrícola.


Bonificacións se se trata de:

a) Vehículo histórico catalogado como tal segundo a lexislación vixente

b) Vehículo cunha antigüidade superior a 25 anos. De non ter acreditación da data de fabricación, tomarase como data a primeira matriculación, e de non coñecela, tomarase a data na que se deixou de fabricar.

Persoas/organismos que cumpran os requisitos sinalados na normativa de aplicación.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.


Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizos de coordinación e xestión tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Servizos de coordinación e xestión tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizos de coordinación e xestión tributaria De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

En exención por

a) Vehículo conducido por persoa con discapacidade.

1 Certificado da minusvalía emitido pola Administración competente

2 Copia da póliza do seguro do vehículo onde debe constar que o tomador e condutor habitual é o beneficiario da exención, a data do devengo do imposto (1 de xaneiro de cada ano).

3 Xustificante de pago do seguro do vehículo

4 Declaración xurada do titular minusválido de que o vehículo é para o seu uso exclusivo

b) Vehículo destinado ao transporte de persoa con discapacidade.

1 Certificado da minusvalía emitido pola Administración competente

2 Copia da póliza do seguro do vehículo

3 Xustificante de pago do seguro do vehículo

4 Declaración xurada do titular minusválido de que o vehículo é exclusivamente para o seu transporte

c) Tractor, remolque, semirremolque e maquinaria provista de Cartilla de Inspección agrícola.

1 Copia da cartilla de inspección agrícola

En Bonificación por

a) Vehículo histórico.

1 Acreditación de que o vehículo histórico está catalogado como tal segundo a lexislación vixente

b) Vehículo con antigüidade superior a 25 anos.

1 Acreditación da data de fabricación

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico