headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

135 Solicitude de alta no Padrón de Habitantes

O Padrón Municipal de Habitantes é o rexistro administrativo onde constan os veciños dun municipio. Os datos contidos no padrón constitúen proba da residencia no municipio e do domicilio habitual no mesmo

Toda persoa que resida en España ten o dereito e a obriga de empadroarse no municipio onde resida habitualmente.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último so válido para persoas físicas) e acceder a tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE

Nas oficinas de rexistro, na dirección e horario que se indica abaixo, no apartado chamado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Sección de servizos compartidos Michelena, 30 andar 0 986804300 EXT 7200 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Tramitación Sección de servizos compartidos Michelena, 30 andar 0 986804300 EXT 7200 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Sección de servizos compartidos Michelena, 30 andar 0 986804300 EXT 7200
Sección de servizos compartidos Michelena, 30 andar 0 986804300 EXT 7200
Oficina Horario
Sección de servizos compartidos De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Sección de servizos compartidos De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
 • Folla de inscrición padroal debidamente cuberta e asinada (todas as follas, no caso das instancias non autocopiativas)
 • Fotocopia do documento que acredite a identidade das persoas inscritas (DNI, Pasaporte, tarxeta do estranxeiro en vigor, para cidadáns da Unión Europea o documento de identidade do seu pais e certificado do Número de identificación de estranxeiro e para os menores de 16 anos ademais, do libro de familia).
 • Fotocopia do documento que acredite o uso da vivenda (escritura de propiedade, contrato de compra-venda ou arrendamento en vigor, contrato ou factura expedida por compañía subministradora de telefonía fixa, auga electricidade, gas, etc…), preferiblemente algún documento onde se acredite a referencia catastral do inmoble (Recibo do IBI.)
 • Se se cumprimenta a autorización incorporada á solicitude deberase achegar fotocopia do DNI ou documento oficial identificativo do autorizante.

Nota: Prégase que as fotocopias sexan en tamaño A4 e por unha soa cara.

Instrucións para cumprimentar a solicitude de alta no Padrón de Habitantes:

- Indique con claridade todos os datos que corresponden a cada unha das persoas que se inscriben na folla.

- Non cubra os espazos sombreados.

- No cadro “Tipo de alta” deberá por:

 • Alta por nacemento: se é un nacemento recente.
 • Alta por cambio de residencia: se se traslada doutro municipio, neste caso deberá cubrir tamén o espacio do “municipio ou consulado de procedencia” e “provincia ou país de procedencia”
 • Cambio de domicilio: se modifica o seu enderezo dentro do mesmo municipio.
 • Alta por omisión: Aquelas persoas que descoñezan o seu municipio de procedencia ou ben non estiveran empadroados xamais.

No caso de que a presentación da solicitude de alta no Padrón se realice electronicamente deberase imprimir o formulario, cubrilo e asinalo por todas as persoas maiores de idade que solicitan a alta no Padrón, a continuación a persoa que realiza a presentación electrónica identificarase na sede a través dos sistemas indicados no apartado "Como facelo", con esta presentación a persoa está declarando que todos os datos contidos na solicitude son certos.

 • Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
 • Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local.
 • Real Decreto 1690/1986, de 11 de xullo, polo que se aproba o regulamento de poboación e demarcación das entidades locais.
 • Resolución do 29 de abril de 2020, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 17 de febreiro de 2020, da Presidencia do Instituto Nacional de Estatística e da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local, pola que se ditan instruciones técnicas aos concellos sobre a xestión do Padrón municipal.

Volver
Rexistro electrónico