headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

507 Solicitude de información urbanística, consulta urbanística ou determinación de aliñacións e rasantes

Tramitación para obter información urbanística, consulta urbanística ou a determinación de aliñamentos e rasantes respecto de un predio.


Persoas ou entidades que pretendan a obtención dunha información urbanística, consulta urbanística ou a determinación de aliñacións e rasantes respecto dunha finca dentro do termo municipal de Pontevedra.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 EXT 7500 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 EXT 7500
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

En todo caso:


 • Solicitude (Mod 507)
 • Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante
 • Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representacion expresa para este acto (se procede)
 • Xustificante do ingreso da autoliquidacion da taxa que corresponda
 • Certificación catastral descritiva e gráfica da finca obxecto da instancia
 • Plano a escala mínima 1:2000 e planos a escalas 1:100 e 1:200
 • Plano taquimétrico ou topográfico da finca, con indicación da superficie e dos lindes

No caso de CONSULTA URBANÍSTICA: PROPOSTA particular que se somete a estudo, consistente en croquis ou anteproxecto da intervención pretendida, que para o ámbito do PEPRICA, conterá todos os documentos relacionados no artigo 14 do devandito Plan Especial


Con carácter previo á solicitude de licenza urbanística de parcelamento de finca como de licenza urbanística para a construción de edificacións de nova planta, deberán solicitarse e obterse as correspondentes aliñacións e rasantes

 • Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia
 • Decreto 143/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia
 • Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e a competitividade económica de Galicia
 • Plan Xeral de Ordenación Urbanística Municipal

Volver
Rexistro electrónico