headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

503A Comunicación do cambio de titularidade da apertura dun establecemento público

Comunicación do cambio de titularidade do título administrativo habilitante para o desenvolvemento dunha actividade nun establecemento

Persoas ou entidades que vaian adquirir a titularidade do título administrativo habilitante para o desenvolvemento dunha actividade nun establecemento do termo municipal de Pontevedra.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 EXT 7500 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 EXT 7500
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
 • Comunicación (Mod 503A)
 • Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante
 • Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representacion expresa para este acto (se procede)
 • Documentación acreditativa da disponibilidade do establecemento para desenvolver a actividade

O novo titular declarará baixo a súa responsabilidade:

- que o local en cuestión se corresponde e se axusta en canto ao seu acondicionamento ao que obtivo licenza de apertura inicial ou foi obxecto de declaración responsable ou comunicación previa eficaz e cumpre coas medidas correctoras esixidas neles

- que se axustará e cumprirá todas as condicións impostas na licenza para o exercicio da actividade

- que ao tratarse de autorizacións de tracto sucesivo ou continuado, se acomodará á normativa reguladora que vaia entrando en vigor, previa obtención das preceptivas licenzas ou presentación das correspondentes declaracións responsables que, segundo o caso, resulten necesarias para tal finalidade

- que cumprirá os requisitos normativamente esixidos e manterá todas as medidas correctoras precisas para o correcto exercicio da actividade durante todo o período a el inherente

 • Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia
 • Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia
 • Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
 • Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos
 • Regulamento de servizos das Corporacións Locais, aprobado polo Decreto de 16 de xuño de 1955

 • Ordenanza para a simplificación administrativa da tramitación de declaracións responsables para tramitar servizos, instalacións, apertura de establecementos, etc.
 • Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas


Volver
Rexistro electrónico