headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

501 Solicitude de outorgamento de licenzas urbanísticas de obras

Tramitación para o outorgamento de licenzas urbanísticas para a execución dos seguintes actos e usos do solo:

- actos de edificación e uso do solo ou do subsolo que, consonte coa normativa xeral de ordenación da edificación, precisen de proxecto de obras de edificación,

- as intervencións en edificios declarados BIC ou catalogados,

- as demolicións,

- os muros de contención de terras,

- os grandes movementos de terras e as explanacións

- a localización de casas prefabricadas e instalacións semellantes, provisionais ou permanentes

Persoas ou entidades que vaian a executar algún deses actos ou usos do solo relacionados dentro do termo municipal de Pontevedra.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 EXT 7500 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 EXT 7500
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

En todo caso:

 • Solicitude (Mod 501)
 • Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante
 • Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representacion expresa para este acto (se procede)
 • Xustificante do ingreso da autoliquidacion da taxa que corresponda
 • Documentacion acreditativa da referencia catastral

No caso de obra maior:

 • Proxecto tecnico asinado por suxeito tecnico competente e, no seu caso, co visado colexial correspondente
 • Oficio de direccion de obra/direccion da execucion/coordinacion de seguridade e saude a nome de persoal tecnico competente
 • Estudo de seguridade ou Saude ou Estudo Basico de Seguridade e Saude, redactado por persoal tecnico competente e visado polo correspondente colexio profesional
 • Cuestionario de estatistica das edificacions
 • En edificacions colectivas, presentarase Proxecto de Infraestrutura de Comun de Telecomunicacions, asinado por suxeito técnico competente e co visado colexial correspondente
 • Nos casos de ampliacion ou modificacions, copia da licenza de obras anterior
 • No caso de existir edificacions na situacion que se pretende para as obras novas, debera solicitarse, previa ou simultaneamente, a derruba destas, se e preciso
 • Documentacion acreditativa da titularidade e extension da finca

No caso de obra menor:

 • Esbozo das obras a executar
 • Fotografias do estado actual do inmoble
 • Planos do estado actual e do estado reformado
 • Plano de situacion e localizacion do inmoble no que se solicita a obra
 • Licenza de apertura, edificacion ou primeira ocupacion
 • Orzamento debullado ou por partidas das obras que se pretenden executar
 • Fotocopia dos titulos de propiedade
 • Copia da licenza de primeira ocupacion, edificacion e/ou apertura

OBRA MENOR: obras e instalacións de técnica simple e escasa entidade construtiva e económica que non supoñan a alteración do volume, do uso, das instalacións e dos servizos de uso común ou do número de vivendas e locais, nin afecten ao deseño exterior, a cimentación, a estrutra ou as condicións de habitabilidade ou seguridade dos edificios ou instalacións de toda clase.

EN NINGÚN CASO se considerarán menores:

- as intervencións en edificios declarados BIC ou catalogados,

- os muros de contención,

- os grandes movementos de terra

OBRA MAIOR: as restantes obras e instalacións non incluídas na definición de Menores

Requirirán sempre de Proxecto Técnico.

VISADO COLEXIAL segundo o disposto no artigo 2 do Decreto 1000/2010.

De NON ser preciso visado colexial: declaración responsable do suxeito técnico redactor do proxecto na que se incorporen os seus datos persoais e profesionais que permitan acreditar a identidade e habilitación do autor/a do traballo e a non concorrencia de causa de incompatibilidade ou a súa inhabilitación segundo o modelo recollido no anexo I da Ordenanza municipal reguladora, ou ben certificado do colexio oficial correspondente.

 • Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia
 • Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia
 • Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana

 • Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Volver
Rexistro electrónico