Taboleiro de anuncios do Concello Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello gl Anuncio do proceso selectivo de Arquitecto/a Técnico/a: 2021-10-27T12:53:03Z 2021-10-27T12:53:03Z Resultado valoración de méritos, cualificación definitiva e proposta de lista de reserva 2021-10-27T12:53:03Z Anuncio de aprobación do proxecto de demolición parcial PXOU. Expediente 33789/2021 (2021/PROXORD/000002). 2021-10-27T11:51:35Z 2021-10-27T11:51:35Z Anuncio da aprobación do proxecto de obra ordinaria de demolición parcial de construción, como addenda ao proxecto de urbanización da unidade de actuación número 18 do PXOU de Pontevedra. Promotor.- Junta de compensación UA 18. expte.- 33789/2021 (2021/PROXORD/000002) 2021-10-27T11:51:35Z Anuncio de publicación no BOPPO da Convocatoria do II Premio literario Pinto e Maragota 2021-10-26T10:32:48Z 2021-10-26T10:32:48Z Anuncio de publicación no BOPPO da Convocatoria do II Premio literario Pinto e Maragota 2021-10-26T10:32:48Z Anuncio no BOPPO da convocatoria dos premios Ernestina Otero Sestelo 2021 2021-10-26T09:52:02Z 2021-10-26T09:52:02Z Anuncio no BOPPO da convocatoria dos premios Ernestina Otero Sestelo para a incorporación da perspectiva de xénero nos centros educativos 2021-10-26T09:52:02Z Información pública sobre concesión de caudal de auga en Lg. Casal, Salcedo. DH.A36.71611 2021-10-25T22:00:00Z 2021-10-25T22:00:00Z Información pública sobre solicitude da CCUU Carballo do Pazo, Cruceiro e Iglesia de concesión dun caudal de auga en Lg. Casal, Salcedo. DH.A36.71611 2021-10-25T22:00:00Z Nomeamento de persoal asesor para a proba psicotécnica do proceso selectivo de Inspector/a de urbanismo e medioambiente 2021-10-25T10:46:52Z 2021-10-25T10:46:52Z Nomeamento 2021-10-25T10:46:52Z Anuncio convocatoria 4º exercicio proceso selectivo inspector/a de urbanismo 2021-10-22T11:28:16Z 2021-10-22T11:28:16Z Anuncio convocatoria 4º exercicio proceso selectivo inspector/a de urbanismo 2021-10-22T11:28:16Z Resolución de nomeamento interino dun auxiliar administrativo para vacante no servizo de Disciplina Urbanística 2021-10-22T09:44:44Z 2021-10-22T09:44:44Z Resolución de nomeamento interino dun auxiliar administrativo para vacante no servizo de Disciplina Urbanística e Medio Ambiental 2021-10-22T09:44:44Z Resolución de nomeamento interino dun administrativo para o servizo de Benestar Social 2021-10-22T09:41:07Z 2021-10-22T09:41:07Z Resolución de nomeamento interino dun administrativo para o servizo de Benestar Social duranta baixa por incapacidade temporal 2021-10-22T09:41:07Z Anuncio de axudas concedidas pola rehabilitación de vivendas (ARI). 2ª e 3ª fase 2021-10-21T10:45:07Z 2021-10-21T10:45:07Z Axudas concedidas pola rehabilitación de vivendas no eido da área de rehabilitación integral (ARI) do casco histórico. 2ª e 3ª fase. Plan estatal de vivenda 2013-2016 e 2018-2021. 2021-10-21T10:45:07Z Resolución declarando á Comunidade Autónoma de Galicia herdeira "ab intestato" de don Luis Gonzalez Cobas. 2021-10-20T11:59:01Z 2021-10-20T11:59:01Z Resolución da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio declarando á Comunidade Autónoma de Galicia herdeira "ab intestato" de don Luis Gonzalez Cobas. 2021-10-20T11:59:01Z Extracto dos acordos da Xunta de Goberno Local da sesión ordinaria do 18.10.2021 2021-10-20T10:51:19Z 2021-10-20T10:51:19Z Extracto dos acordos 2021-10-20T10:51:19Z Extracto dos acordos da Xunta de Goberno Local da sesión extraordinaria e urxente do 11.10.2021 2021-10-20T10:48:44Z 2021-10-20T10:48:44Z Extracto dos acordos 2021-10-20T10:48:44Z Extracto dos acordos da Xunta de Goberno Local da sesión ordinaria do 11.10.2021 2021-10-20T10:44:12Z 2021-10-20T10:44:12Z Extracto dos acordos 2021-10-20T10:44:12Z Resolución declarando á Comunidade Autónoma de Galicia herdeira "ab intestato" de don Juan José Menaya Cancela. 2021-10-20T06:08:23Z 2021-10-20T06:08:23Z Resolución da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio, pola que se declara á Comunidade Autónoma de Galicia herdeira "ab intestato" de don Juan José Menaya Cancela. 2021-10-20T06:08:23Z Anuncio de notificación de inicio de baixa de oficio no Rexistro Municipal de Asociacións 2021-10-19T09:03:08Z 2021-10-19T09:03:08Z Anuncio de notificación de inicio de procedemento de baixa de oficio no Rexistro Municipal de Asociacións 2021-10-19T09:03:08Z Resolución de creación da lista única de agarda (A) de Xestor/a de contidos e soporte da administración electrónica. 2021-10-18T10:54:34Z 2021-10-18T10:54:34Z Prazo para presentación de alegacións 2021-10-18T10:54:34Z Exposición pública do padrón de contribuíntes pola taxa de ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras 2021-10-15T09:27:43Z 2021-10-15T09:27:43Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento especial constituídos pola ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa. 2021-10-15T09:27:43Z Revogación parcial do acordo de aprobación da OEP 2017: supresión dunha praza de enxeñeiro/a técnico/a de obras públicas 2021-10-15T09:22:51Z 2021-10-15T09:22:51Z Revogación parcial do acordo de aprobación da OEP 2017 por supresión dunha praza de enxeñeiro/a técnico/a de obras públicas 2021-10-15T09:22:51Z Resolución de nomeamento de persoal auxiliar e asesor para o proceso selectivo de Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial 2021-10-15T06:39:44Z 2021-10-15T06:39:44Z Resolución de nomeamento de persoal auxiliar e asesor para o proceso selectivo de Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial 2021-10-15T06:39:44Z Anuncio para inmatriculación de finca en Lg. Lourizán a solicitude de Dª Maria del Carmen González Graña 2021-10-13T22:00:00Z 2021-10-13T22:00:00Z Anuncio de acta de notoriedade para inmatriculación no rexistro da propiedade de finca en Lg. Lourizán a solicitude de Dª Maria del Carmen González Graña. Protocolo notarial 2745 2021-10-13T22:00:00Z Anuncio de aprobación de utilidade pública e urxente para a ampliación do vial do Hospital Gran Montecelo, clave PO/21/078.01 2021-10-13T12:30:27Z 2021-10-13T12:30:27Z Anuncio de aprobación de utilidade pública e urxente de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción da nova vía de ampliación do Hospital Gran Montecelo, clave PO/21/078.01 2021-10-13T12:30:27Z Anuncio proceso selectivo Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial: 2021-10-13T12:07:04Z 2021-10-13T12:07:04Z Protocolo de medidas de prevención e hixiene fronte o Covid-19 2021-10-13T12:07:04Z Información pública do proxecto de execución de desprazamento de tubaxe pola ampliación do Hospital Gran Montecelo 2021-10-11T22:00:00Z 2021-10-11T22:00:00Z Información pública do proxecto de execución de desprazamento de tubaxe pola ampliación do Hospital Gran Montecelo (expediente IN627A 2021/1-4) 2021-10-11T22:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por: 2021-10-11T08:24:32Z 2021-10-11T08:24:32Z Ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. Período impositivo, lugar e prazo. 2021-10-11T08:24:32Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais 2021-10-11T08:19:28Z 2021-10-11T08:19:28Z Período impositivo, lugar e prazo. 2021-10-11T08:19:28Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial de: 2021-10-11T08:14:03Z 2021-10-11T08:14:03Z Ocupación de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións, e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica. Periodo impositivo, lugar e prazo. 2021-10-11T08:14:03Z Exposición do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial de: 2021-10-11T08:08:21Z 2021-10-11T08:08:21Z Entrada de vehículos a través das beirarrúas e reserva de vía pública para aparcamento, carga e descarga de mercadorías de calquera clase. Período impositivo, prazo e lugar. 2021-10-11T08:08:21Z Exposición pública dos Estatutos da Comunidade de Usuarios de Cancela, Salcedo 2021-10-10T22:00:00Z 2021-10-10T22:00:00Z Exposición pública dos Estatutos da Comunidade de Usuarios de Cancela, Salcedo 2021-10-10T22:00:00Z Resolución de nomeamento interino de catro administrativos/as para diferentes postos vacantes 2021-10-08T11:45:26Z 2021-10-08T11:45:26Z Resolución de nomeamento interino de catro administrativos/as para diferentes postos vacantes 2021-10-08T11:45:26Z Resolución de nombramiento interino dun técnico de infraestruturas culturais 2021-10-08T11:30:45Z 2021-10-08T11:30:45Z Resolución de nombramiento interino dun técnico de infraestruturas culturais para a cobertura do posto de xefe de servizo vacante no servizo de infraestruturas culturais 2021-10-08T11:30:45Z Resolución de nomeamento interino dun subalterno para a unidade operativa de conserxeria 2021-10-08T11:27:38Z 2021-10-08T11:27:38Z Resolución de nomeamento interino dun subalterno para a unidade operativa de conserxeria 2021-10-08T11:27:38Z Resolución de nomeamento interino dunha subalterna no servizo de educación e promoción económica 2021-10-08T11:04:31Z 2021-10-08T11:04:31Z Resolución de nomeamento 2021-10-08T11:04:31Z Resolución de nomeamento interino de dous operarios para unidade operativa de parques e xardíns 2021-10-08T10:52:09Z 2021-10-08T10:52:09Z Resolución de nomeamento 2021-10-08T10:52:09Z Extractos dos acordos da Xunta de Goberno Local da sesión do 04.10.2021 2021-10-08T10:49:24Z 2021-10-08T10:49:24Z Extractos dos acordos da Xunta de Goberno Local da sesión do 04.10.2021 2021-10-08T10:49:24Z Anuncio de nomeamento interino de dous Operarios para o servizo de Cemiterios 2021-10-08T10:22:55Z 2021-10-08T10:22:55Z Resolución de nomeamento 2021-10-08T10:22:55Z Anuncio de nomeamento interino dunha Traballadora Social para o servizo de Benestar Social 2021-10-08T10:20:11Z 2021-10-08T10:20:11Z Resolución de nomeamento 2021-10-08T10:20:11Z Anuncio de nomeamento interino dunha Subalterna para o servizo de Benestar Social 2021-10-08T10:16:32Z 2021-10-08T10:16:32Z Resolución de nomeamento 2021-10-08T10:16:32Z Anuncio de nomeamento interino dunha Administrativa para o servizo de Patrimonio 2021-10-08T10:12:09Z 2021-10-08T10:12:09Z Resolución de nomeamento 2021-10-08T10:12:09Z Resolución de nomeamento interino dun auxiliar administrativo 2021-10-08T09:43:53Z 2021-10-08T09:43:53Z Resolución de nomeamento interino dun auxiliar administrativo para a xestión da actividade subvencionada no eido do fomento económico e social para paliar os efectos da crise provocada pola covid-19 2021-10-08T09:43:53Z Resolución de nomeamento interino dunha conserxe para a unidade operativa de centros escolares 2021-10-08T09:39:22Z 2021-10-08T09:39:22Z Resolución de nomeamento interino dunha conserxe para a unidade operativa de centros escolares 2021-10-08T09:39:22Z Resolución de nomeamento interino dunha traballadora social para o servizo de Benestar Social 2021-10-08T09:36:35Z 2021-10-08T09:36:35Z Resolución de nomeamento interino dunha traballadora social para o servizo de Benestar Social 2021-10-08T09:36:35Z Resolución de ampliación da vixencia do nomeamento interino na Conserxería de centros escolares 2021-10-08T09:33:41Z 2021-10-08T09:33:41Z Resolución de ampliación da vixencia do nomeamento interino na Conserxería de centros escolares 2021-10-08T09:33:41Z Ampliación do período de vixencia do nomeamento interino da administrativa adscrita ao servizo de benestar social 2021-10-08T08:55:10Z 2021-10-08T08:55:10Z Resolución de ampliación do período de vixencia do nomeamento interino da administrativa adscrita ao servizo de benestar social 2021-10-08T08:55:10Z Anuncio do Proxecto de Construción da primeira fase do acondicionamento da estrada PO-546 2021-09-20T22:00:00Z 2021-09-20T22:00:00Z Prazo de información pública 2021-09-20T22:00:00Z Anuncio de nomeamento de persoas que van desempeñar cargos en rexime de dedicación exclusiva 2021-09-15T11:38:48Z 2021-09-15T11:38:48Z Cargos en reximen de dedicación exclusiva 2021-09-15T11:38:48Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos a taxa polo uso privativo ou aproveitamento especial de: 2021-09-10T08:45:33Z 2021-09-10T08:45:33Z Terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. Periodo impositivo, prazo e forma de pagamento. 2021-09-10T08:45:33Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais 2021-09-10T08:41:36Z 2021-09-10T08:41:36Z Periodo impositivo, prazo e forma de pagamento 2021-09-10T08:41:36Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa de agua, lixo e sumidoiros. Periodo voluntario 2021-08-25T10:00:04Z 2021-08-25T10:00:04Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, de recollida de lixo e de xestión da rede de sumidoiros. Periodo voluntario 2021-08-25T10:00:04Z Exposición pública do padrón de contribuíntes do IAE do período impositivo 2021 2021-08-25T09:27:23Z 2021-08-25T09:27:23Z Anuncio de exposición pública do padrón de contribuíntes do imposto sobre actividades económicas (IAE) do período impositivo 2021 2021-08-25T09:27:23Z Exposición pública do padrón de contribuíntes do Imposto de Bens Inmobles 2021-08-16T10:58:21Z 2021-08-16T10:58:21Z Periodo impositivo, prazo e forma de pagamento 2021-08-16T10:58:21Z LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS A XURADOS 2021-01-04T09:41:59Z 2021-01-04T09:41:59Z LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS A XURADOS 2021-01-04T09:41:59Z Bases e convocatoria axudas nas Áreas de Rehabilitación de Estribela e Conxunto Histórico 2019-04-29T08:00:00Z 2019-04-29T08:00:00Z Bases reguladoras e convocatoria das axudas á rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rehabilitación Integral do núcleo de Estribela e do Conxunto Histórico de Pontevedra 2019-04-29T08:00:00Z