Taboleiro de anuncios do Concello Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello gl Resolución aprobación lista única de reserva para a provisión interina ou substitución temporal categoría subalterno/a 2022-12-01T09:33:54Z 2022-12-01T09:33:54Z Resolución aprobación lista única de reserva (lista A) para a provisión interina de prazas ou a substitución temporal de persoal funcionario coa categoría de subalterno/a ampliación OEP 2021 2022-12-01T09:33:54Z Anuncio para a inmatriculación de finca non inscrita en Avda. Marqués de Valterra, 115 Lourizán a solicitude de J.M.V.M 2022-12-01T08:10:43Z 2022-12-01T08:10:43Z Anuncio para a inmatriculación de finca non inscrita en Avda. Marqués de Valterra, 115 na parroquia de Lourizán a solicitude de J.M.V.M 2022-12-01T08:10:43Z Decreto de convocatoria da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local de 02.12.2022 2022-12-01T07:17:38Z 2022-12-01T07:17:38Z Decreto de convocatoria da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local de 02.12.2022 2022-12-01T07:17:38Z Extracto de acordos adoptados pola Xunta de Goberno Lcoal na sesión ordinaria de 28.11.2022 2022-11-29T08:38:51Z 2022-11-29T08:38:51Z Extracto de acordos adoptados pola Xunta de Goberno Lcoal na sesión ordinaria de 28.11.2022 2022-11-29T08:38:51Z Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno do Concello de data 21.11.2022 2022-11-25T13:27:58Z 2022-11-25T13:27:58Z Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno do Concello de data 21.11.2022 2022-11-25T13:27:58Z Proposta resolución provisional convocatoria actividades deportivas 2022-2023 2022-11-25T12:29:09Z 2022-11-25T12:29:09Z Anuncio proposta resolución provisional da convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de actividades de iniciación deportiva durante a tempada 2022-2023 2022-11-25T12:29:09Z ANUNCIO PROCESO SELECTIVO OFICIAL ELECTRICISTA QUENDA LIBRE 2022-11-23T12:37:29Z 2022-11-23T12:37:29Z ANUNCIO PROCESO SELECTIVO OFICIAL ELECTRICISTA QUENDA LIBRE OEP 2021: PROPOSTA DE LISTA DE RESERVA. 2022-11-23T12:37:29Z Anuncio proceso selectivo subalterno/a: Proposta de lista de reserva. 2022-11-22T12:05:30Z 2022-11-22T12:05:30Z Anuncio proceso selectivo subalterno/a, quenda libre, OEP 2021: Proposta de lista de reserva. 2022-11-22T12:05:30Z Extracto de acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria de 21.11.2022 2022-11-21T13:31:31Z 2022-11-21T13:31:31Z Extracto de acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria de 21.11.2022 2022-11-21T13:31:31Z Extracto de acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión de 16.11.2022 2022-11-16T14:03:18Z 2022-11-16T14:03:18Z Extracto de acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión de 16.11.2022 2022-11-16T14:03:18Z Información pública sobre actuacións de xestión de biomasa nas liñas de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. 2022-11-16T09:09:27Z 2022-11-16T09:09:27Z Información pública sobre actuacións de xestión de biomasa nas liñas de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. 2022-11-16T09:09:27Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa de terreos de uso público 2022-11-15T12:30:09Z 2022-11-15T12:30:09Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público 2022-11-15T12:30:09Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais 2022-11-15T12:24:53Z 2022-11-15T12:24:53Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais 2022-11-15T12:24:53Z Extracto de acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria de 14.11.2022 2022-11-15T08:39:49Z 2022-11-15T08:39:49Z Extracto de acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria de 14.11.2022 2022-11-15T08:39:49Z Proceso selectivo oficial electricista: resultado 4º exercicio, cualificación definitiva e proposta de nomeamento. 2022-11-14T07:00:40Z 2022-11-14T07:00:40Z Proceso selectivo oficial electricista: resultado 4º exercicio, cualificación definitiva e proposta de nomeamento. 2022-11-14T07:00:40Z Anuncio DOG do 11 de novembro 2022 para convocatoria enxeñeiro/a técnico/a industrial 2022-11-11T10:23:25Z 2022-11-11T10:23:25Z Anuncio no DOG referente á convocatoria para prover unha praza vacante de enxeñeiro/a técnico/a industrial de Administración especial da oferta de emprego público de 2020. 2022-11-11T10:23:25Z Información pública sobre declaración á C.A. Galicia como herdeira ab intestato de D. José González Domínguez 2022-11-10T12:24:47Z 2022-11-10T12:24:47Z Resolución da Consellería de Facenda e Administración Pública, pola que se acorda a incoación do procedemento para a declaración da Comunidade Autónoma de Galicia como herdeira ab intestato de D. José González Domínguez 2022-11-10T12:24:47Z Inofrmación pública do Plan de acción contra a contaminación acústica e zonas de servidume acústica 2022-11-09T07:43:07Z 2022-11-09T07:43:07Z Información pública o Plan de acción contra a contaminación acústica da Rede autonómica de estradas de Galicia (GA/19/001.09.5) e as zonas de servidume acústica dos grandes eixes viarios da Rede autonómica de estradas de Galicia (GA/19/001.09.4). DOGA 213 2022-11-09T07:43:07Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa de auga, recollida lixo e sumidoiros 2022-11-02T11:41:43Z 2022-11-02T11:41:43Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, de recollida de lixo e de xestión da rede de sumidoiros 2022-11-02T11:41:43Z Exposición pública da lista provisional de candidatos a xurado. 2022-10-14T05:57:16Z 2022-10-14T05:57:16Z Exposición pública da lista provisional de candidatos a xurado. Período de vixencia ata o 31-12-2024. 2022-10-14T05:57:16Z Anuncio padrón tributario da taxa de valados de outubro de 2022 2022-10-06T09:21:24Z 2022-10-06T09:21:24Z Anuncio padrón tributario da taxa de valados de outubro de 2022 2022-10-06T09:21:24Z Anuncio padrón tributario da taxa de mercados de outubro de 2022 2022-10-06T09:18:58Z 2022-10-06T09:18:58Z Anuncio padrón tributario da taxa de mercados de outubro de 2022 2022-10-06T09:18:58Z Padrón tributario da taxa de venda ambulante do 3º trimestre de 2022 2022-10-05T13:00:04Z 2022-10-05T13:00:04Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituído por ocupacións de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións, e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica. 2022-10-05T13:00:04Z Padrón tributario da taxa de vados de 2022 2022-10-05T12:52:09Z 2022-10-05T12:52:09Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reserva de vía pública para aparcamento, carga e descarga de mercadorías de calquera clase. 2022-10-05T12:52:09Z LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS A XURADOS 2021-01-04T09:41:59Z 2021-01-04T09:41:59Z LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS A XURADOS 2021-01-04T09:41:59Z Bases e convocatoria axudas nas Áreas de Rehabilitación de Estribela e Conxunto Histórico 2019-04-29T08:00:00Z 2019-04-29T08:00:00Z Bases reguladoras e convocatoria das axudas á rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rehabilitación Integral do núcleo de Estribela e do Conxunto Histórico de Pontevedra 2019-04-29T08:00:00Z