headerheader-400header-800

Acceso a través de Cl@ve

¿Que é Cl@ve?

- Cl@ve é un sistema orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. O seu obxectivo principal é que a cidadanía se poida identificar ante a Administración mediante claves concertadas (usuario máis contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNI-e), sen ter que recordar claves diferentes para acceder aos distintos servizos.

Para usar o sistema, só tes que obter previamente a túa credencial electrónica de identificación mediante algún dos procedementos previstos.

Para isto, tes que te rexistrar no sistema, ben de forma presencial, nalgunha das oficinas de rexistro adheridas ao sistema, ben por Internet, cun certificado electrónico recoñecido.

Podes obter máis información premendo no seguiente enlace:

A través de cl@ve podes usar os siguientes sistemas de autenticación:

  • Certificado dixital ou DNI electrónico
  • Clave PIN
  • Clave Permanente

Identificación

¿Esqueceu o seu contrasinal?

Alta novo usuario

De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade do CONCELLO DE PONTEVEDRA con CIF P3603800H e domicilio social sito na RÚA MICHELENA 30, 36002 PONTEVEDRA, coa finalidade de xestionar o acceso á parte privada da Sede electrónica. En cumprimento coa normativa vixente, o CONCELLO DE PONTEVEDRA informa que os datos serán conservados durante o período legalmente establecido. O CONCELLO DE PONTEVEDRA informa de que o tratamento de datos de carácter persoal atópase lexitimado polo consentimento que vostede nos outorgou.
De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente e aplicable en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión (“dereito ao esquecemento”), portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como a revogación do consentimento prestado para o tratamento destes, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ao correo electrónico sede@pontevedra.eu. Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna. Á súa vez, informámoslle que pode contactar co Delegado de Protección de Datos, dirixíndose por escrito á dirección de correo dpd.cliente@conversia.es ou ao teléfono 902 877 192.