Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Contén normas comúns, tanto substantivas como de procedemento, relativas á xestión, recadación e inspección dos actos tributarios municipais.

Data de publicación: 29/09/2015

Categoría: Facenda

Tipo: Ordenanzas fiscais

Documentación:
 1. Descargar
  ver documento
  380,3 kB
Procedementos relacionados:
 1. Imposto sobre actividades económicas
 2. Imposto sobre bens inmobles
 3. Imposto sobre construccións, instalacións e obras
 4. Imposto sobre incrementos de valor de terreos de natureza urbana
 5. Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
 6. Outras taxas
 7. Solicitude de suspensión do procedemento recadatorio
 8. Taxas polos servizos de lixo, auga e sumidoiros
 9. Taxas por ocupación de dominio público
 10. 800 Orde de domiciliación de adeudo directo SEPA ou solicitude de domiciliación bancaria
 11. 801 Solicitude de anulación de domiciliación bancaria
 12. 802 Solicitude de beneficios fiscais rogados imposto vehículos tracción mecánica
 13. 803 Solicitude de beneficios fiscais rogados imposto sobre actividades económicas
 14. 804 Solicitude de beneficios fiscais rogados imposto sobre bens inmobles
 15. 805 Solicitude de beneficios fiscais rogados imposto sobre construcións, instalacións e obras
 16. 807 Solicitude de prórroga no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana (Plusvalía)
 17. 808 Solicitude de redución na cota das taxas pola prestación de servizos de auga, saneamento e lixo
 18. 830 Declaración tributaria do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana
 19. 840 Outorgamento de representación ante o órgano de tesouraría e xestión tributaria
 20. 850 Comunicación/declaración de datos fiscais
 21. 856 Solicitude de expedición de documentos administrativos de natureza tributaria
 22. 857 Presentación de documentación requirida polos servizos tributarios
 23. 860 Solicitude de aprazamento/fraccionamento
 24. 861 Solicitude de compensación de débedas
 25. 865 Solicitude de adhesión ao sistema especial de pagamentos no IBIU
 26. 870 Solicitude de devolución de ingresos indebidos
 27. 871 Comunicación de conta corrente
 28. 875 Solicitude de rateo do imposto sobre actividades económicas IAE
 29. 876 Rectificación de autoliquidación
 30. 877 Solicitude de rateo do imposto de vehículos de tracción mecánica IVTM
 31. 890 Recurso de reposición contra actos de aplicación e efectividade dos tributos propios do Concello de Pontevedra
 32. 891 Presentación de alegacións ou achega de documentación en procedementos abertos