Identificación na sede
headerheader-400header-800

Datos estatísticos

De confomidade co establecido no art. 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo gobierno preséntanse os datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario de contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público