headerheader-400header-800

Rexistro de actividades de tratamento

O artigo 30 do Regulamento (UE) 2016/679 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e a libre circulación destes datos, establece que cada responsable levará un rexistro das actividades de tratamento que efectúa e coa informaión indicada a continuación:

  • O nome e os datos de contacto do responsable e do delegado de protección de datos.
  • Os fins do tratamento
  • Unha descrición das categorías de interesados e das categorías de datos persoais
  • As categorías dos destinatarios dos datos
  • As transferencias de datos persoais, se as hai
  • Os prazos previstos para a supresión das diferentes categorías de datos, cando sexa posible
  • Unha descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

De conformidade con esta normativa lévase a cabo o rexistro das actividades de tratamento efectuadas polo Concello de Pontevedra:

Información do procedementoAdministración electrónica