Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line

Data de publicación: 24/11/2022

Categoría: Urbanismo

Tipo: Formularios

Documentación:
 1. Descargar
  Descargar formulario
  481 kB
Procedementos relacionados:
 1. 401 Informe de avaliación de edificios
 2. 501 Solicitude de outorgamento de licenzas urbanísticas de obras
 3. 502 Comunicación previa de primeira ocupación/utilización
 4. 503 Solicitude de devolución de fianza/aval pola realización de obras
 5. 503A Comunicación do cambio de titularidade da apertura dun establecemento público
 6. 503U Comunicación do cambio de titularidade dunha licenza urbanística
 7. 504 Solicitude de outorgamento de licenza urbanística de parcelamento, división ou segregación dunha finca
 8. 505 Solicitude de outorgamento da conformidade administrativa coa división/innecesaridade de licenza urbanística de parcelamento dunha finca
 9. 507 Solicitude de información urbanística, consulta urbanística ou determinación de aliñacións e rasantes
 10. 508 Solicitude de licenzas de obras e de apertura
 11. 510 Solicitude de licenza de apertura sen obras
 12. 511 Presentación de documentación requirida polo Servizo de Urbanismo
 13. 513ABIS Comunicación previa do inicio de actividade económica e/ou apertura de establecementos comerciais, profesionais ou industriais (sen obras)
 14. 513OABIS Comunicación previa de obras, instalacións e aperturas de establecementos comerciais, profesionais ou industriais
 15. 514VLBIS Comunicación previa de actos de uso do solo e subsolo non suxeitos a licenza municipal
 16. 518 Solicitude de permiso de vertedura
 17. 900 Solicitude de entrada de vehículos e reserva de vía pública
 18. 901 Solicitude de ocupación de vía publica (estadas e valados)
 19. 902 Solicitude de ocupación de vía pública (colectores de entullos)
 20. 903 Alegacións a multas de tráfico do Concello de Pontevedra
 21. 904 Identificación de conductor
 22. 905 Solicitude de instalación de veladores (mesas e cadeiras)
 23. 907 Achega de documentación complementaria ou requirida polo Servizo de Disciplina Urbanística
 24. 908 Solicitude de ocupación de vía pública (plataforma elevadora)
 25. 909 Solicitude devolución fianza/aval ocupación dominio público
 26. 910 Solicitude autorización paso vehículos elevada tonelaxe (camións, guindastres móbiles)
 27. 911 Solicitude de autorización de armas 4ª categoría/renovación armas 4ª.1
 28. 912 Solicitude de renovación/legalización de vao existente
 29. 913 Solicitude de limpeza de terreo ou parcela
 30. 914 Procedemento para a solicitude de permisos, vacacións anuais, semanas de compensación e intercambios de quenda ou de servizo do persoal do corpo da policía local
 31. 915 Comunicación previa para a expedición da tarxeta identificativa para a circulación e estacionamento de vehículos no centro histórico de Pontevedra para comerciantes ou profesionais
 32. 916 Comunicación previa para a expedición da tarxeta identificativa para a circulación e estacionamento de vehículos no centro histórico de Pontevedra para residentes
 33. 917 Comunicación previa para a expedición da tarxeta identificativa para a circulación e estacionamento de vehículos no centro histórico de Pontevedra para acceso a garaxes
 34. 918 Comunicación de listados por concesionaria
 35. 919 Compromiso asunción de responsabilidade e carta de pago con bonificación sancionador