Convocatorias de provisión de postos de traballo polo sistema de libre designación, entre funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional Estas son as últimas entradas publicadas gl 01 Convocatoria pública para a provisión, entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, do posto de Secretario Xeral do Pleno polo sistema de libre designación 2022-05-04T22:00:00Z 2022-05-04T22:00:00Z Consulta da convocatoria e demais anuncios relativos a este procedemento 2022-05-04T22:00:00Z