Ordenanzas e regulamentos Estas son as últimas entradas publicadas gl 01 Ordenanza reguladora da Administración electrónica no Concello de Pontevedra 2015-04-26T22:00:00Z 2015-04-26T22:00:00Z Regula a utilización dos medios electrónicos, no ámbito da Administración municipal do Concello de Pontevedra, para facer posible a consecución máis eficaz dos principios de transparencia administrativa, proximidade e servizo aos cidadáns, que se derivan do artigo 103 da Constitución e da lexislación xeral administrativa. 2015-04-26T22:00:00Z 02 Modificación do enderezo electrónico da sede 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Decreto de desenvolvemento da ordenanza reguladora da administración electrónica do Concello de Pontevedra 2016-02-29T23:00:00Z 03 Selos electrónicos 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Decreto de desenvolvemento da ordenanza reguladora da administración electrónica do Concello de Pontevedra 2016-02-29T23:00:00Z 04 Regulación do procedemento de acceso á sede electrónica 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Decreto de desenvolvemento da ordenanza reguladora da administración electrónica do Concello de Pontevedra 2016-02-29T23:00:00Z 05 Creación dos libros electrónicos de Rexistro de entrada e saída de documentos 2016-08-30T22:00:00Z 2016-08-30T22:00:00Z 2016-08-30T22:00:00Z 06 Creación dos libros electrónicos de actas do Pleno e da Xunta de Goberno Local 2019-11-06T23:00:00Z 2019-11-06T23:00:00Z 2019-11-06T23:00:00Z 01 Regulamento do Arquivo municipal 2011-02-13T23:00:00Z 2011-02-13T23:00:00Z Regula o funcionamento do Arquivo municipal. 2011-02-13T23:00:00Z 02 Decreto de creación da Comisión Cualificadora de documentos municipais 2019-02-12T23:00:00Z 2019-02-12T23:00:00Z 2019-02-12T23:00:00Z 01 Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación dos servizos de axuda no fogar (SAF) 2014-06-01T22:00:00Z 2014-06-01T22:00:00Z O prezo público regulado nesta ordenanza constitúe unha contraprestación pecuniaria que se satisfará polos usuarios que voluntariamente soliciten a prestación do SAF e se lles conceda de acordo co previsto no regulamento do servizo. 2014-06-01T22:00:00Z 02 Ordenanza reguladora do servicio municipal de axuda no fogar (SAF) no Concello de Pontevedra 2014-06-01T22:00:00Z 2014-06-01T22:00:00Z A finalidade desta ordenanza é regular o desenvolvemento do Servizo de Axuda no fogar (SAF) no termo municipal de Pontevedra. 2014-06-01T22:00:00Z 03 Ordenanza reguladora do servizo de teleasistencia domiciliaria. 2014-06-01T22:00:00Z 2014-06-01T22:00:00Z Regula o Servizo de Teleasistencia Domiciliaria (TAD) que pretende mellorar a calidade de vida dos usuarios, permitindo ás persoas que non precisen de coidados permanentes, continuar no seu domicilio habitual e no ámbito no que desenvolven a súa vida, coa tranquilidade de que ante calquera risco ou emerxencia van ser atendidas con rapidez. 2014-06-01T22:00:00Z 04 Regulamento regulador do programa de voluntariado social. 2014-07-14T22:00:00Z 2014-07-14T22:00:00Z O presente regulamento ten como obxectivo regular a acción e o contido do programa municipal de voluntariado social definindo tanto o procedemento de incorporación como a desvinculación dos voluntarios/as. 2014-07-14T22:00:00Z 05 Ordenanza municipal reguladora do procedemento de concesión de prestacións sociais de carácter económico para situacións de emerxencia social nos servizos sociais do Concello de Pontevedra 2008-11-02T23:00:00Z 2008-11-02T23:00:00Z Regula o procedemento de concesión de prestacións sociais de carácter económico para situacións de emerxencia social nos servizos sociais do Concello de Pontevedra. 2008-11-02T23:00:00Z 06 Ordenanza reguladora da renda social municipal 2019-04-01T22:00:00Z 2019-04-01T22:00:00Z Ten por obxecto a regulación da renda social municipal como prestación económica de carácter periódico e temporal dirixida a aquelas persoas cuxos recursos económicos resulten insuficientes para facer fronte a gastos específicos de carácter ordinario, co fin de previr, evitar ou paliar situacións de exclusión social 2019-04-01T22:00:00Z 01 Regulamento do Concello Económico e Social do Concello de Pontevedra. 2000-03-28T22:00:00Z 2000-03-28T22:00:00Z Regula a creación, composición, funcións, finalidade, etc., do Consello Económico e Social. 2000-03-28T22:00:00Z 01 Ordenanza municipal reguladora da protección da convivencia cidadá fronte ás alteracións sociais derivadas con consumo de bebidas nos espazos públicos. 2008-01-27T23:00:00Z 2008-01-27T23:00:00Z Esta ordenanza ten o seu fundamento na defensa e servizo da convivenza cidadá, considerada dentro do respecto común e xeral ao dereito dos cidadáns á protección do medio ambiente e á salubridade e saúde pública e individual, á protección dos menores na prevención das drogodependencias, ao dereito á intimidade e descanso no domicilio e á ordenada xestión e utilización das vías e espazos públicos do Termo Municipal, para evitar, dentro das esixencias do principio de legalidade adaptado ao ámbito local, a alteración e menoscabo deses dereitos. e o uso abusivo e excluínte sobre o patrimonio público común que provoca a concentración de persoas para o consumo de bebidas nos espazos públicos. 2008-01-27T23:00:00Z 01 Ordenanza de impulso do uso do galego no Concello de Pontevedra. 2004-11-15T23:00:00Z 2004-11-15T23:00:00Z Regula as medidas para o impulso do uso da lingua galega tanto a nivel político-administrativo como a nivel social diante da cidadanía. 2004-11-15T23:00:00Z 01 Regulamento municipal de creación dos ficheiros de datos de carácter persoal 2008-07-23T22:00:00Z 2008-07-23T22:00:00Z Regula a creación dos ficheiros de datos de carácter persoal (contido, finalidade, cesión de datos, órganos responsables dos ficheiros, etc.). 2008-07-23T22:00:00Z 01 Regulamento do uso e verteduras á rede municipal de saneamento de Pontevedra 2007-04-24T22:00:00Z 2007-04-24T22:00:00Z Regula o uso da rede municipal de saneamento ou sumidoiros públicos e das súas instalacións complementarias e colectores, fixando as prescricións ás que deben someterse as verteduras de augas a esa rede, tanto residuais como pluviais. 2007-04-24T22:00:00Z 02 Ordenanza municipal de protección do medio ambiente contra a contaminación acústica. 2000-05-17T22:00:00Z 2000-05-17T22:00:00Z A presente Ordenanza regula a actuación municipal para a protección do Medio Ambiente contra as perturbacións producidas pola enerxía acústica nas súas manifestacións máis frecuentes, isto é, os ruídos e/ou vibracións, no termo municipal de Pontevedra. 2000-05-17T22:00:00Z 01 Ordenanza reguladora da instalación de contedores na vía pública. 1996-05-22T22:00:00Z 1996-05-22T22:00:00Z Regula a instalación en vías públicas de recipientes particulares destinados á retirada de terras e entullos ou outros materiais procedementes de calquera obra u acto de edificación. 1996-05-22T22:00:00Z 02 Ordenanza municipal reguladora da instalación e utilización de veladores (mesas e cadeiras) nas vías públicas 1997-08-31T22:00:00Z 1997-08-31T22:00:00Z Esta ordenanza regula a instalación nas vías públicas dos veladores de establecementos dedicados a espectáculos públicos e actividades recreativas ou aos demais negociaos de análogas características e actividades que pretendan instalarse nas vías públicas. 1997-08-31T22:00:00Z 01 Regulamento de participación cidadá do Concello de Pontevedra. 1999-04-06T22:00:00Z 1999-04-06T22:00:00Z Regula o establecemento das formas, medios e procedementos de información e participación dos veciños e entidades cidadáns na xestión municipal, de conformidade co ordenamento xurídico vixente. 1999-04-06T22:00:00Z 01 Regulamento das tarifas pola utilización dos espazos do organismo autónomo local Pazo de Congresos e Exposicións de Pontevedra 2000-01-16T23:00:00Z 2000-01-16T23:00:00Z Establece e regula o prezo público de aluguer dos espacios do Organismo Autónomo Pazo de Congresos e Exposicións de Pontevedra, sendo estes, o Pazo da Cultura de Pontevedra, o Recinto Feiral de Pontevedra e o Teatro Principal. A utilización destas instalacións dentro do Organismo Autónomo, rexerase polo presente Regulamento. 2000-01-16T23:00:00Z 02 Regulamento de creación dos ficheiros de datos de carácter persoal do organismo autónomo municipal Pazo de Congresos e Exposicións. 2015-01-13T23:00:00Z 2015-01-13T23:00:00Z Regula a creación dos ficheiros de datos de carácter persoal do organismo autónomo municipal Pazo de Congresos e Exposicións. 2015-01-13T23:00:00Z 03 Selos electrónicos 2019-12-16T23:00:00Z 2019-12-16T23:00:00Z Resolución de creación de selo electrónico 2019-12-16T23:00:00Z 01 Regulamento da Policía Local do Concello de Pontevedra. 1991-05-28T22:00:00Z 1991-05-28T22:00:00Z Regula a organización, funcionamento estrutura, funcións, dereitos, deberes e demáis aspectos atinxentes ao corpo da Policía Local. 1991-05-28T22:00:00Z 02 Regulamento de honras e distincións da Policía Local de Pontevedra 2004-10-28T22:00:00Z 2004-10-28T22:00:00Z Regula as distincións, recompensas, honras, condecoracións, etc., aos integrantes do corpo da Policía Local. 2004-10-28T22:00:00Z 01 Ordenanza municipal reguladora da venda ambulante. 1997-01-23T23:00:00Z 1997-01-23T23:00:00Z Regula a venda ambulante realizada en forma habitual, periódica ou ocasional fora dun establecemento comercial e na vía pública ou en solares, en espazos libres, en postos ou instalacións desmontables ou en vehículos no Concello. 1997-01-23T23:00:00Z 02 Ordenanza reguladora do Centro municipal de iniciativas empresariais do Concello de Pontevedra 2001-05-06T22:00:00Z 2001-05-06T22:00:00Z Regula a creación dun Centro municipal de iniciativas empresariais no que os emprendedores poidan atopar o asesoramento e apoio necesario para iniciar un proxecto empresarial. 2001-05-06T22:00:00Z 03 Regulamento dos mercados municipais de abastos 2003-10-26T23:00:00Z 2003-10-26T23:00:00Z Ten por obxecto establecer o réxime xurídico da organización, actividade e funcionamento dos Mercados municipais de Abastos. 2003-10-26T23:00:00Z 01 Regulamento orgánico do Tribunal Económico-Administrativo 2005-10-19T22:00:00Z 2005-10-19T22:00:00Z Regula o Tribunal Económico-Administrativo que é o órgno especializado para o coñecemento e resolución das reclamacións económico-administrativas previstas na lexislación de réxime local. 2005-10-19T22:00:00Z 02 Regulamento orgánico do Goberno e da Administración 2009-08-09T22:00:00Z 2009-08-09T22:00:00Z Para regular o goberno e administración do Concello de Pontevedra, exceptuando o Pleno e as súas comisións que se regula polo seu propio regulamento 2009-08-09T22:00:00Z 03 Regulamento orgánico do Pleno e das súas Comisións 2011-04-17T22:00:00Z 2011-04-17T22:00:00Z Texto refundido do Regulamento orgánico do Pleno e das súas Comisións publicado no BOP de 28.12.2005 e sucesivas modificacións publicadas nos BOP de 27.10.2008; 10.03.2009; e 12.05.2011. 2011-04-17T22:00:00Z 01 Ordenanza reguladora das subvencións do Concello de Pontevedra e os seus organismos autónomos 2004-09-22T22:00:00Z 2004-09-22T22:00:00Z Regula o réxime e o procedemento xeral do Concello e os seus organismos autónomos con relación á actividade de fomento: entendida como a acción da Administración encamiñada á protección ou promoción daquelas actividades no ámbito da cultura, recreación, actividade física e deporte, actividades económicas, xuventude, da ensinanza, sanitaria, ecolóxica, de servicios sociais, becas, premios ou axudas para a realización de traballos científicos, artísticos ou culturais, ou calquera outra actividade que complementen ou suplan os servicios de competencia municipal e que persigan un interese social ou de utilidade pública. 2004-09-22T22:00:00Z 01 Ordenanza reguladora do estacionamento gratuito con limitación horaria (zona azul) 2000-05-18T22:00:00Z 2000-05-18T22:00:00Z Regula os estacionamentos gratuítos con limitacións horarias de duración, nas zonas das vías urbanas que se determinen polo Pleno da Corporación para garantir a rotación dos aparcamentos e mellorar a circulación de vehículos. 2000-05-18T22:00:00Z 02 Ordenanza reguladora da mobilidade amábel e da utilización dos espazos públicos no Concello de Pontevedra 1989-12-29T23:00:00Z 1989-12-29T23:00:00Z Regula a circulación nas vías urbanas do termo municipal. 1989-12-29T23:00:00Z 01 Ordenanza reguladora do servizo municipal de Auto-Taxis do Concello de Pontevedra 2000-08-09T22:00:00Z 2000-08-09T22:00:00Z Regulación do servizo de Auto-Taxis dentro do termo municipal. 2000-08-09T22:00:00Z 01 Ordenanza reguladora da primeira ocupación de edificios no termo municipal. 2016-03-08T23:00:00Z 2016-03-08T23:00:00Z Pleno 25-09-1997 2016-03-08T23:00:00Z 02 Ordenanza para a simplificación administrativa da tramitación de declaracións responsables para tramitar servizos, instalacións, apertura de establecementos, etc. 2012-10-29T23:00:00Z 2012-10-29T23:00:00Z Regula os procedementos de intervención municipal para habilitar, ou, no seu caso autorizar, o exercizo de actividades e a prestación de servizos así como a execución de determinadas obras menores que pola súa menor entidade e incidencia urbanística e medioambiental, someteranse, respectivamente, á presentación dunha declaración responsable, comunicación previa ou a unha tramitación simplificada. a través de actuacións comunicadas 2012-10-29T23:00:00Z 03 Ordenanza reguladora da actividade de furanchos e loureiros no Concello de Pontevedra 2013-04-22T22:00:00Z 2013-04-22T22:00:00Z Regula a actividade de furanchos e loureiros dentro do termo municipal. 2013-04-22T22:00:00Z 04 Ordenanza municipal reguladora do informe de avaliación dos edificios do Concello de Pontevedra. 2015-04-08T22:00:00Z 2015-04-08T22:00:00Z Regula a inspección técnica periódica das edificacións para determinar o seu estado de conservación, o cumprimento da normativa vixente sobre accesibilidade universal e o grao de eficiencia enerxética. 2015-04-08T22:00:00Z