Ordenanzas fiscais Estas son as últimas entradas publicadas gl 01 Ordenanza fiscal xeral reguladora da contribución especial pola ampliación e mellora do servizo de extinción de incendios. 2013-12-12T23:00:00Z 2013-12-12T23:00:00Z Regula a contribución especial pola ampliación e mellora do servizo de extinción de incendios. 2013-12-12T23:00:00Z 02 Ordenanza fiscal reguladora da contribución especial pola ampliación e mellora do servizo de extinción de incendios (Investimentos 2020-2026) 2019-12-01T23:00:00Z 2019-12-01T23:00:00Z 2019-12-01T23:00:00Z 01Ordenanza fiscal xeral de xestión, recadación e inspección. 2015-09-28T22:00:00Z 2015-09-28T22:00:00Z Contén normas comúns, tanto substantivas como de procedemento, relativas á xestión, recadación e inspección dos actos tributarios municipais. 2015-09-28T22:00:00Z 01 Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula o imposto sobre construcións, instalacións e obras. 2011-12-20T23:00:00Z 02 Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana. 2022-07-26T22:00:00Z 2022-07-26T22:00:00Z Regula o imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana. 2022-07-26T22:00:00Z 03 Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula o imposto sobre vehículos de tracción mecánica. 2011-12-20T23:00:00Z 04 Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula o imposto sobre bens inmobles. 2011-12-20T23:00:00Z 05 Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas. 2012-12-20T23:00:00Z 2012-12-20T23:00:00Z Regula o imposto sobre actividades económicas. 2012-12-20T23:00:00Z 02 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas de autotaxi e demais vehiculos de aluguer. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula a taxa por licenzas de autotaxi e demais vehículos de aluguer. 2011-12-20T23:00:00Z 03 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituídos pola instalación de quioscos na vía pública. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula a taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituídos pola instalación de quioscos na vía pública. 2011-12-20T23:00:00Z 04 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula a taxa por expedición de doccumentos administrativos. 2011-12-20T23:00:00Z 05 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituídos pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reserva de vía pública para aparcamento, carga e descarga de mercadorías de calquera clase. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial constituídos por la entrada de vehículos a través das beirarrúas e reserva de vía pública para aparcamento, carga e descarga de mercadorías de calquera clase. 2011-12-20T23:00:00Z 06 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupacións do subsolo, solo e voo da vía pública. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula la taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupacións do subsolo, solo e voo da vía pública. 2011-12-20T23:00:00Z 07 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial pola apertura de zanxas, prospeccións e gabias en terreos de uso público, así como as remocións de pavimentos ou beirarrúas. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula a taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial pola apertura de zanxas, prospeccións e gabias en terreos de uso público, así como as remocións de pavimentos ou beirarrúas. 2011-12-20T23:00:00Z 08 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola tramitación da licenza de apertura de establecementos. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula a taxa pola tramitación da licenza de apertura de establecementos. 2011-12-20T23:00:00Z 09 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de extinción de incendios. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula a taxa pola prestación do servizo de extinción de incendios. 2011-12-20T23:00:00Z 10 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida, retirada, transporte, depósito e custodia de vehículos e outros obstáculos das vías públicas. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula a taxa por recollida, retirada, transporte, depósito e custodia de vehículos e outros obstáculos das vías públicas. 2011-12-20T23:00:00Z 11 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula a taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo. 2011-12-20T23:00:00Z 12 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación de servizos urbanísticos. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula a taxa por prestación de servizos urbanísticos. 2011-12-20T23:00:00Z 13 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos nos cemiterios municipais. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula a taxa pola prestación de servizos nos cemiterios municipais. 2011-12-20T23:00:00Z 14 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial ocupacións terreos uso público con postos, barracas, casetas de venta, espectáculos ou atraccións, e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula la taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituído por ocupacións de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venta, espectáculos ou atraccións, e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica. 2011-12-20T23:00:00Z 15 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituído pola ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regulación da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituído pola ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa. 2011-12-20T23:00:00Z 16 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados,puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula la taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. 2011-12-20T23:00:00Z 17 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula a tasa por la prestación de servicios en los mercados municipales. 2011-12-20T23:00:00Z 18 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de xestión da rede de sumidoiros. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula a taxa pola prestación do servizo de xestión da rede de sumidoiros. 2011-12-20T23:00:00Z 19 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula a taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga. 2011-12-20T23:00:00Z 20 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizos especiais ou transporte. 2011-12-20T23:00:00Z 2011-12-20T23:00:00Z Regula a taxa por servizos especiais ou transporte. 2011-12-20T23:00:00Z 21 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización privativa e aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo ou vo da vía pública a favor de empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil 2019-04-15T22:00:00Z 2019-04-15T22:00:00Z Constitúe o feito impoñible da taxa a utilización privativa ou o aproveitamento especial constituido no solo, subsolo ou vo das vías públicas municipais, por empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil cuxos servizos se presten, total ou parcialmente, a través de recursos da súa titularidade tales como antenas fixas, microceldas, redes ou instalacións que materialmente ocupen o dito dominio público municipal. 2019-04-15T22:00:00Z