Anuncios relativos a procedementos de elaboración e aprobación de normas Estas son as últimas entradas publicadas gl 01 Ordenanza reguladora da circulación nas vías urbanas do municipio 2016-02-28T23:00:00Z 2016-02-28T23:00:00Z Anuncio de exposición pública do acordo de aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora da circulación nas vías urbanas do municipio, adoptado polo Pleno do Concello o 22.02.2016. 2016-02-28T23:00:00Z 02 Estudo de detalle para reaxuste de aliñacións e reurbanización de espazo público con rehabilitación de lavadoiro en Santo Amaro, Mourente 2016-11-29T23:00:00Z 2016-11-29T23:00:00Z 2016-11-29T23:00:00Z 03 Regulamento dos mercados municipais de abastos do Concello (modificación publicada no BOP 24.04.2017) 2016-12-20T23:00:00Z 2016-12-20T23:00:00Z 2016-12-20T23:00:00Z 04 Regulamento de uso de verteduras á rede municipal de saneamento de Pontevedra 2017-04-10T22:00:00Z 2017-04-10T22:00:00Z Anuncio que contén a documentación relevante do expediente administrativo. 2017-04-10T22:00:00Z 05 Ordenanza reguladora do informe de avaliación dos edificios do Concello de Pontevedra 2017-04-10T22:00:00Z 2017-04-10T22:00:00Z Anuncio que contén a documentación relevante do expediente administrativo. 2017-04-10T22:00:00Z 06 Ordenanza reguladora da renda social municipal 2017-12-11T23:00:00Z 2017-12-11T23:00:00Z 2017-12-11T23:00:00Z 07 Ordenanza municipal reguladora do procedemento de concesión de prestacións sociais de carácter económico para situacións de emerxencia social 2017-12-18T23:00:00Z 2017-12-18T23:00:00Z Modificación da Ordenanza municipal reguladora do procedemento de concesión de prestacións sociais de carácter económico para situacións de emerxencia social 2017-12-18T23:00:00Z 08 Ordenanza municipal reguladora da instalación de veladores (mesas e cadeiras) na vía pública 2018-02-04T23:00:00Z 2018-02-04T23:00:00Z 2018-02-04T23:00:00Z 09 Aprobación inicial modificación da ordenanza municipal reguladora do informe de avaliación dos edificios do Concello 2022-07-19T22:00:00Z 2022-07-19T22:00:00Z 2022-07-19T22:00:00Z 09 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa e aproveitamentos especiais constituidos no solo, subsolo ou vo da vía pública a favor de empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil 2018-03-06T23:00:00Z 2018-03-06T23:00:00Z 2018-03-06T23:00:00Z 10 Regulamento dos Mercados Municipais de Abastos do Concello de Pontevedra (modificación publicada no BOP 19.11.2018) 2018-04-24T22:00:00Z 2018-04-24T22:00:00Z 2018-04-24T22:00:00Z 11 Ordenanza fiscal reguladora da contribución especial pola ampliación e mellora do servizo de extinción de incendios (Investimentos 2019-2026) 2019-10-01T22:00:00Z 2019-10-01T22:00:00Z 2019-10-01T22:00:00Z 12 Ordenanza reguladora da utilización dos espazos públicos e da mobilidade amable do Concello de Pontevedra 2020-02-24T23:00:00Z 2020-02-24T23:00:00Z Ordenanza reguladora da utilización dos espazos públicos e da mobilidade amable do Concello de Pontevedra 2020-02-24T23:00:00Z 13 Modificación da ordenanza reguladora da actividade de Furanchos e Loureiros no Concello de Pontevedra 2020-12-28T23:00:00Z 2020-12-28T23:00:00Z 2020-12-28T23:00:00Z 01 Anuncio de aprobación inicial do estudo de detalle para a ordenación de volumes e a determinación das condicións estéticas e compositivas dos edificios a construir no rueiro 46A do polígono 1 Modificación puntual PXOU (TAFISA) 2018-04-22T22:00:00Z 2018-04-22T22:00:00Z 2018-04-22T22:00:00Z 02 Participación dos cidadáns no procedemento de elaboración da Ordenanza de regulación integrada do exercicio de actividades e obras, para simplificación administrativa no Concello de Pontevedra 2017-07-30T22:00:00Z 2017-07-30T22:00:00Z 2017-07-30T22:00:00Z 03 Participación no procedemento de elaboración do Regulamento do Servizo de abastecemento de auga potable do Concello de Pontevedra 2017-04-09T22:00:00Z 2017-04-09T22:00:00Z Ao abeiro do disposto no artigo 133.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e na súa calidade de organización máis representativa potencialmente afectada pola elaboración e futura aprobación do novo Regulamento do servizo de auga potable do Concello de Pontevedra, solicítase a súa opinión, co fin de que, nun prazo de 10 días hábiles poida presentar, a través da páxina web, o parecer da súa organización e as suxestións que estime procedentes, verbo das seguintes cuestións que se desenvolven na copia da consulta que se remite previa á elaboración do proxecto de regulamento: a) Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa. b) A necesidade e oportunidade da súa aprobación. c) Os obxectivos da norma. d) As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias. Poderá remitir as súas opinións e achegas a través do portal web do Concello de Pontevedra (www.pontevedra.gal), no formulario habilitado ao efecto e durante o expresado prazo, no que calquera persoa poderá achegar a súas opinións na consulta pública que se efectúa. 2017-04-09T22:00:00Z 04 Aprobación inicial da modificación puntual do PXOU do Concello de Pontevedra nos ámbitos dos predios propiedade do Invied e do Ministerio de Defensa 2020-10-12T22:00:00Z 2020-10-12T22:00:00Z 2020-10-12T22:00:00Z 05 Participación cidadá na elaboración dunha nova ordenanza reguladora da administración electrónica do Concello de Pontevedra 2022-03-13T23:00:00Z 2022-03-13T23:00:00Z Consulta pública para recabar a opinión da cidadanía e das organizacións representativas potencialmente afectadas pola elaboración dunha nova ordenanza reguladora da administración electrónica do Concello de Pontevedra. O prazo para presentar as suxestión é de 20 días hábiles os cales rematarán o día 11 de abril de 2022 e realizaranse a través do formulario web ao que se pode acceder premendo no enlace relacionado que se atopa abaixo. 2022-03-13T23:00:00Z 06 Participación cidadá na elaboración dunha nova ordenanza reguladora da venda ambulante no Concello de Pontevedra 2022-03-31T22:00:00Z 2022-03-31T22:00:00Z Consulta pública para recabar a opinión da cidadanía e das organizacións representativas potencialmente afectadas pola elaboración dunha nova ordenanza reguladora da venda ambulante no Concello de Pontevedra. O prazo para presentar as suxestión é de 20 días hábiles os cales rematarán o día 3 de maio de 2022 e realizaranse a través do formulario web ao que se pode acceder premendo no enlace relacionado que se atopa abaixo. 2022-03-31T22:00:00Z 07 Anuncio de aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de recollida de lixo 2022-05-24T22:00:00Z 2022-05-24T22:00:00Z 2022-05-24T22:00:00Z 08 Anuncio de aprobación provisional da modificación de ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana 2022-05-26T22:00:00Z 2022-05-26T22:00:00Z 2022-05-26T22:00:00Z 09 Proposta do texto da Ordenanza reguladora do Servicio Municipal de Taxi no municipio de Pontevedra 2022-12-12T23:00:00Z 2022-12-12T23:00:00Z 2022-12-12T23:00:00Z 10 Modificación do Regulamento Orgánico do Pleno do Concello de Pontevedra e das súas comisións