Directrices e instrucións Estas son as últimas entradas publicadas gl 01 Directrices ou criterios de actuación en materia de contratación con motivo da normativa ditada e da situación provocada pola crise sanitaria ocasionada polo covid-19 2020-03-26T23:00:00Z 2020-03-26T23:00:00Z 2020-03-26T23:00:00Z 01 Resolución aprobando a instrución sobre a tramitación da determinación da denominación das vías públicas ou modificación destas. 2020-05-10T22:00:00Z 2020-05-10T22:00:00Z 2020-05-10T22:00:00Z 01 Instrución sobre actuación municipal relativa a bens municipais 2011-10-20T22:00:00Z 2011-10-20T22:00:00Z Instrucións relativas a actuación municipal ante solicitudes de que se declaren bens como de titularidade municipal ou privada, se proceda a recuperación de oficio ou se teña coñecemento de que se usurparon ou pertubaron bens municipais 2011-10-20T22:00:00Z 01 Instruccións relativas a indemnizacións por asistencias, axudas de custo e gastos de desprazamento a favor dos membros dos tribunais cualificadores dos procesos selectivos convocados polo Concello de Pontevedra 2021-08-02T22:00:00Z 2021-08-02T22:00:00Z 2021-08-02T22:00:00Z 02 Regras xerais relativas a determinadas actuacións que se deben seguir nos procesos selectivos do Concello de Pontevedra 2021-08-02T22:00:00Z 2021-08-02T22:00:00Z 2021-08-02T22:00:00Z 01 Directrices para aprobación das ordenanzas reguladoras de usos e protección dos espazos públicos e instrucións sobre o tratamento dos espazos públicos. 2009-02-26T23:00:00Z 2009-02-26T23:00:00Z Directrices para a aprobación das ordenanzas reguladoras de usos e protección dos espazos públicos e instrucións sobre o tratamento dos espazos públicos ditaminadas pola Comisión do Pleno de ordenación do territorio, infraestruturas e obras, en sesión de 11/02/2009. 2009-02-26T23:00:00Z 02 Instrución de deseño de dispositivos de calmado de tráfico 2019-02-03T23:00:00Z 2019-02-03T23:00:00Z Instrución elaborada ao abeiro do disposto no artigo 6 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público co fin de garantir a seguranza viaria e a democratización do uso dos espazos públicos, para o que se levaron a cabo varias medidas encamiñadas ao calmado de tráfico, tanto estruturais coma normativas. 2019-02-03T23:00:00Z 03 Criterio interpretativo sobre admisión de usos exclusivos non residenciais 2020-01-21T23:00:00Z 2020-01-21T23:00:00Z 2020-01-21T23:00:00Z 04 Instrución sobre a obrigatoriedade de solicitar informe favorable a AESA en diversos supostos de obras 2020-05-19T22:00:00Z 2020-05-19T22:00:00Z 2020-05-19T22:00:00Z 05 Criterio interpretativo sobre categorización e alcance do réxime aplicable a predios de solo urbano incluídos nas zonas residencial intensiva e extensiva do PXOU 2021-07-06T22:00:00Z 2021-07-06T22:00:00Z 2021-07-06T22:00:00Z 06 Instrución referida á autorización para a expedición de duplicados de placas de vao 2022-12-25T23:00:00Z 2022-12-25T23:00:00Z 2022-12-25T23:00:00Z 07 Instrución/orde de servizo sobre o cartel indicador de obras maiores autorizadas por licenzas urbanisticas municipais 2023-01-11T23:00:00Z 2023-01-11T23:00:00Z 2023-01-11T23:00:00Z