headerheader-400header-800
Entre as 15:00 e as 18:00 do día de hoxe, 27 de setembro de 2021, non estará dispoñble a emisión de volantes ou certificados de empadroamento

Verificación de documentos Mediante Código Seguro de Verificación (CSV)

O sistema comprobará se o código de verificación introducido corresponde a un documento auténtico no rexistro do Concello de Pontevedra. Se é así, mostraráse o documento auténtico.

Inserte o código de verificación do documento