Identificación na sede
headerheader-400header-800

Órgano de Tesourería e Xestión Tributaria

Quen somos?

Co obxecto de acadar unha xestión integral do sistema tributario municipal, rexido polos principios de eficiencia, suficiencia, axilidade e unidade na xestión, o Pleno do Concello de Pontevedra creou o Órgano de tesouraría e xestión tributaria, responsable de exercer como propias todas as competencias que á Administración Tributaria local lle atribúe a lexislación tributaria.

Así, aínda se ben este Órgano funcionalmente exerce as competencias en materia tributaria de xeito independente, xerárquicamente depende da Concellaría de goberno responsable da área de facenda e medio ambiente.

As nosas funcións

As funcións que corresponden ao Órgano de tesouraría e xestión tributaria, de acordo cos artigos 135 da Lei de bases de réxime local e máis o 59 do Regulamento orgánico de goberno e da administración municipal do Concello de Pontevedra, son as seguintes:

- Como responsable da xestión e inspección tributarias municipais:

a) A xestión, liquidación, inspección e revisión dos actos tributarios municipais.

b) A tramitación e resolución dos expedientes sancionadores tributarios relativos aos tributos municipais.

c) A análise e deseño da política global de ingresos públicos no relativo ao sistema tributario municipal.

d) A proposta, elaboración e interpretación das normas tributarias propias do Concello.

e) O seguemento e a ordenación da execución do orzamento de ingresos no relativo a ingresos tributarios.

- Como responsable da recadación municipal:

a) A recadación dos actos tributarios municipais.

b) A recadación en periodo executivo dos actos tributarios municipais e dos demais ingresos de dereito público.

c) O impulso, dirección e execución dos procedementos recadatorios coas competencias e facultades que, para isto, a lexislación do Estado atribúe aos órganos de recadación.

d) Ditar a providencia de constrinximento nos expedientes administrativos deste carácter e autorizar e presidir a poxa dos bens embargados.

- Como responsable da planificación e da xestión financeira:

a) A formación e actualización dos planes, programas e orzamentos de tesouraría, así como a formación de cantos outros plans e programas sexan necesarios para a optimización coordinada dos fondos do Concello e os seus organismos, asegurando a previsión dun equilibrio financeiro.

b) A preparación do plan de disposición de fondos, de acordo co artigo 187 do Texto refundido da lei de facendas locais.

c) Depósito, manexo, custodia e administración de fondos, valores e efectos, a realización de toda clase de cobros e pagos e, en xeral, a organización dos medios e deseño dos procesos necesarios para a xestión do servizo de tesouraría municipal.

d) Minimizar os fondos necesarios e investir eficazmente para rendabilizar ao máximo os excedentes temporais de tesouraría.

e) Estudo, programación, proposta e xestión de endebedamento no que se refire a operacións de crédito a curto prazo. Responder dos avais contraidos.

f) Xestión e administración da caixa da corporación.

g) Realización das actas de arqueo ordinarias e extraordinarias, así como estados conciliatorios de saldos.

h) Autorizar, xunto co ordenador de pagos e o interventor, as ordes de pagamento que se xiren contra contas abertas en entidades financeiras ou establecementos análogos.

Ou o que é o mesmo, calquera aspecto dun expediente relativo a tributos municipais debe ser tratado co Órgano de tesouraría e xestión tributaria. Os tributos municipais son:

  • Imposto sobre bens inmobles

  • Imposto sobre actividades económicas

  • Imposto sobre vehículos de tracción mecánica

  • Imposto sobre construcións, instalacións e obras

  • Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana

  • Taxas municipais

  • Contribucións especiais

Xunto a estes, deberá tratarse tamén calquera aspecto dos expedientes de recadación executiva dos ingresos tanto por tributos municipais como doutros ingresos de dereito público [tales como os prezos públicos, multas de tráfico e outras sancións administrativas (urbanísticas, etc)] e asuntos relativos a pagos, fianzas depositadas, avais outorgados, etc.

Contacto

Pode vostede contactar cos distintos servizos integrantes do Órgano de tesouraría e xestión tributaria nos enderezos e/ou teléfonos seguintes:

Servizo administrativo

Enderezo oficinas

Teléfono contacto

Servizos de Coordinación e de Xestión tributariaIBI

Rúa dos Ferreiros, 28 baixo

Ext. 7357 - 7359

IAE

Rúa dos Ferreiros, 28 baixo

Ext. 7353

IVTM

Rúa dos Ferreiros, 28 baixo

Ext. 7358

ICIO

Rúa dos Ferreiros, 28 baixo

Ext. 7363

IIVTNU

Rúa dos Ferreiros, 28 baixo

Ext. 7362 - 7366

Taxas auga, lixo e sumidoiros

Rúa dos Ferreiros, 28 baixo

Ext. 7354-7355

Outras taxas


Inspección tributaria

Rúa dos Ferreiros, 28 baixo


Rúa dos Ferreiros, 28 baixo

Ext. 7361 - 7364 - 7365


986 80 43 05

Tesouraría e recadación voluntaria

Rúa dos Ferreiros, 28 baixo

986 84 32 95

Recadación executiva

Rúa dos Ferreiros, 28 baixo

986 86 42 28