Identificación na sede
headerheader-400header-800

Certificados cualificados de sitio web

Os certificados cualificados de sitio web teñen a utilidade de asegurar que as relacións da cidadanía se realizan a través dunha canle segura e unha oficina pública recoñecida, que non permiten a intrusión malintencionada de terceiros.

No artículo 45 del Reglamento (UE) Nº 910/2014 do Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de xullo de 2014 relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior e pola que se deroga a Directiva 1999/93/CE recóllese que a fin de permitir un proceso de posta en marcha eficiente, que leve á inclusión dos prestadores cualificados de servizos de confianza e dos servizos de confianza cualificados que se presentan en listas de confianza, deben fomentarse as interacións preliminares entre os candidatos a prestadores cualificados de servizos de confianza e o organismo de supervisión competente con vistas a facilitar a dilixencia debida que leve á prestación de servizos de confianza cualificados.

Para cumprir estes requisitos legais a sede electrónica do Concello de Pontevedra está dotada dun certificado de identidade do seu servidor web. Ese certificado permite:

  • Identificar o portal https://sede.pontevedra.gal como a sede electrónica do Concello de Pontevedra.
  • Garantir a comunicación segura. Toda a información intercambiada entre calquera persoa que acceda á sede e a propia sede é cifrada.