Identificación na sede
headerheader-400header-800

Accesibilidade web

A Directiva (UE) 2016/2102, do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público esixe que estes se baseen en requisitos comúns de accesibilidade establecidos a nivel europeo de forma que se fomente a interoperabilidade.

Para a consecución deste obxectivo aprobouse o Real Decreto 1112/2018 o cal recolle os aspectos relativos aos requisitos mínimos de accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público co fin de seguir garantindo que a accesibilidade e non discriminación, en xeral e especialmente das persoas con discapacidade nas súas relacións co sector público, sexan reais e efectivas.

Por outra banda, os sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles das administracións públicas teñen o deber de cumprir cos criterios de accesibilidade recollidos na norma UNE-EN 301549:2019 de “Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC”. Trátase dunha norma española que aplica o estándar harmonizado, declarado pola Comisión Europea, da norma EN 301 549:2018 versión 2.1.2 que se atopa aliñada coas normas WCAG 2.1 do Consorcio World Wide Web (W3C).

O Concello de Pontevedra ten como un dos seus principais obxectivos que o seu sitio web sexa o máis accesible posible. Para iso estase traballando na adaptación completa ás normas e estándares arriba mencionados. En calquera caso é posible que se atope algunha páxina que non se adapta ao 100% xa que algunhas seccións contidas no portal atópanse en proceso de adaptación e mellora.

Tamaño do texto

Se desexa cambiar o tamaño do texto deste sitio web, pode facelo a través do propio navegador, no menú "Ver", opción "Tamaño do texto", pode aumentar ou reducir o tamaño das letras.


DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDAD

O Concello de Pontevedra comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://sede.pontevedra.gal excluíndo os contidos incrustados provenientes doutros dominios.

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

a) falta de conformidade co RD 1112/2018

 1. Algunhas imaxes non están etiquetadas ou teñen unha alternativa textual xenérica [requisito número 9.1.1.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Contido non textual].
 2. Nalgunha páxina a información, estrutura e relacións non están determinadas por software ou non teñen alternativa como texto [requisito número 9.1.3.1 de ÚNEA-EN 301549:2022 De información e relacións].
 3. Nalgunha páxina utilizouse a cor como único medio visual para transmitir información, indicar unha acción, provocar unha resposta ou distinguir un elemento visual [requisito número 9.1.4.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Uso da cor].
 4. De maneira puntual algunha ligazón podería non ter definido o propósito específico de maneira textual [requisito número 9.2.4.4 da norma UNE-EN 301549:2022 Propósito das ligazóns].
 5. Nalgunha páxina os compoñentes de interface de usuario como elementos de formulario, ligazóns e compoñentes xerados por script non seguen a estrutura recomendada polas pautas de accesibilidade [requisito número 9.4.1.2 da norma UNE-EN 301549:2022 Nome, función, valor].
 6. Algunhas imaxes non están etiquetadas ou teñen unha alternativa textual xenérica [requisito número 10.1.1.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Contido non textual].
 7. Nalgún documento a información, estrutura e relacións non están determinadas por software ou non teñen alternativa como texto [requisito número 10.1.3.1 de ÚNEA-EN 301549:2022 De información e relacións].
 8. Nalgúns formularios o campo de entrada que recompila información sobre o usuario non ten identificado o propósito [requisito número 10.1.3.5 da norma UNE-EN 301549:2022 Identificación do propósito de entrada].
 9. Puntualmente algún documento podería non ter identificado o título da páxina [requisito número 10.2.4.2 da norma UNE-EN 301549:2022 Titulado de páxinas].
 10. Pode haber algún encabezado ou algún nome de control que non sexa suficientemente descritivo do seu propósito [requisito número 10.2.4.6 da norma UNE-EN 301549:2022 Encabezados e etiquetas].
 11. De maneira puntual algunhas etiquetas que acompañan aos controis non teñen o mesmo nome [requisito número 10.2.5.3 da norma UNE-EN 301549:2022 Inclusión da etiqueta no nome].
 12. Hai campos de de entrada de datos con capacidade de detección automática de erros que non identifican onde ou como se produce devandito erro [requisito número 10.3.3.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Identificación de erros].
 13. De maneira puntual nalgún formulario poderíase producir algún cambio de contexto automático sen advertir ao usuario [requisito número 10.3.3.2 da norma UNE-EN 301549:2022 Etiquetas e instrucións].
 14. De maneira puntual podería existir algún erro de entrada nalgún campo/formulario do que non se notificase ao usuario a suxerencia para solucionalo [requisito número 10.3.3.3 da norma UNE-EN 301549:2022 Suxerencia #ante erros].
 15. Nalgún documento os compoñentes de interface de usuario como elementos de formulario, ligazóns e compoñentes xerados por script non seguen a estrutura recomendada polas pautas de accesibilidade [requisito número 10.4.1.2 da norma UNE-EN 301549:2022 Nome, función, valor].

b) Carga desproporcionada

Non aplica

c) O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable.

Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF/PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se procurou que a maioría si o cumpran. Así mesmo, pode ter contido de terceiros que non estean desenvoltos nesta administración, nin baixo o seu control.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o día 27/06/2023. O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo por inSuit o día 23/06/2023. Última revisión da declaración: 27/06/2023

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (art. 10.2.a) do RD 1112/2018), por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web

 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido

 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web

a través do correo accesibilidade.sede@pontevedra.eu ou a través do teléfono 986804300.

As comunicacións serán recibidas e tratadas polo Servizo de secretaría e asuntos xerais.

Procedemento de reclamación

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese #de acordo con a decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos contemplados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta. A reclamación pode ser presentada través de Suxerencia ou queixa sobre o funcionamento dos servizos municipais de Sede electrónica do Concello de Pontevedra, así como no resto de opcións recollidas na Lei 39/ 2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. As reclamacións serán recibidas e tratadas pola Unidade Responsable de Accesibilidade do Concello de Pontevedra.

Contido opcional

Este sitio cumpre cos requisitos da norma UNE-EN 301549:2019. Esta normativa fixa unha serie de características que todo portal web debe cumprir se quere ser accesible considerando as excepcións do RD 1112/2018

O sitio web está optimizado para os navegadores M.S. Internet Explorer 8.0 e ou versións superiores e as últimas versións vixentes de Firefox, Safari, Opera e Google Chrome. A resolución web mínima recomendada é de 1280x1024 (aínda que pode ser menor).

Este sitio web está deseñado para a súa visualización Responsive, co que se visualiza de forma óptima nos dispositivos tablet e móbiles. Nestes dispositivos está optimizado para a súa visualización nas últimas versións vixentes de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini e navegador nativo de Android.


Procedementos relacionados:

606 Solicitude de información accesible e queixas sobre accesibilidade web

607 Procedemento de reclamación de accesibilidade web