Identificación na sede
headerheader-400header-800

Dereitos sobre Protección de Datos

O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos, e la Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, regulan os dereitos das persoas afectadas ante o tratamento dos seus datos, especificando que como titulares dos mesmos, poden exercitar ante o Concello de Pontevedra os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e limitación do tratamento.

Dereito de acceso

A persoa afectada ten dereito a ser informada:

 • dos fins do tratamento, así como das categorías de datos persoais que se traten e das posibles comunicacións de datos e os seus destinatarios

 • do prazo de conservación dos datos, de ser posible. De non selo, os criterios para determinar este prazo

 • do dereito a solicitar a rectificación ou supresión dos datos, á limitación ao tratamento, ou opoñerse so mesmo

 • do dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control

 • a obter, cando os datos persoais non se obtiveran polo interesado, calquera información dispoñible sobre a súa orixe

 • a recibir información das garantías adecuadas se se produce unha transferencia internacional de datos

 • a obter unha copia dos datos obxecto do tratamento

 • da existencia de decisións automatizadas (incluíndo perfiles), a lóxica aplicada e as consecuencias deste tratamento.

Debe distinguirse do dereito de acceso dos interesados aos expedientes administrativos que regula a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas así como o dereito de acceso regulado na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Dereito de rectificación

A persoa afectada ten dereito a obter sen dilación indebida, do responsable do tratamento, a rectificación dos datos persoais inexactos, así como a que se completen aqueles datos persoais incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.

Dereito de supresión (dereito ao esquecemento)

A persoa afectada pode solicitar a supresión dos datos persoais cando concorra algún dos supostos contemplados na lexislación destacando aqueles casos nos que desaparecera a finalidade que motivou o tratamento, ou que os datos persoais se trataran de forma ilícita.

Exceptúase este dereito, nos casos en que deba prevalecer, para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable

Dereito á limitación do tratamento

Permite á persoa afectada obter do responsable do tratamento a limitación do tratamento dos datos cando:

 • se impugne a exactitude dos datos, mentres se verifica dita exactitude polo responsable

 • o tratamento resulte ilícito pero o interesado solicite no lugar da supresión a limitación do seu uso

 • o responsable xa non necesite os datos para o fin do tratamento, pero si a persoa interesada para o exercicio dalgún dos seus dereitos

 • o afectado exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento, mentres de verifica se os motivos lexítimos do responsable prevalecen sobre o afectado

Dereito á portabilidade

A persoa interesada terá dereito a recibir do responsable do tratamento os seus datos persoais, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, ou solicitar que sexan transmitidos a outro responsable do tratamento cando sexa tecnicamente posible.

Dereito de oposición

A persoa afectada pode opoñerse ao tratamento:

 • Cando por motivos relacionados coa súa situación persoal, deba cesar o tratamento dos datos, salvo que se acredite un interese lexítimo, que prevaleza sobre os intereses, os dereitos e as liberdades do interesado, ou sexa necesario para o exercicio ou defensa de reclamacións.

 • Cando o tratamento teña por obxecto a mercadotecnia directa.

Procedementos relacionados: