Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

905 Solicitude de instalación de veladores (mesas e cadeiras)

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1877779
Solicitude de instalación de veladores ( mesas e cadeiras ) na vía pública ou en zonas privadas ao aire libre
  • Fotocopia do dni do solicitante e escritura de constitución da sociedade, de ser o caso.

  • Título administrativo habilitante para o exercizo da actividade no local.

  • Plano de situación do local.

  • Fotografías da totalidade da fronte da fachada do local.

  • Esbozo detallado ( acotado ) da superficie que se pretende ocupar.

  • Esbozo do deseño dos veladores e demáis elementos que se queren instalar, de xeito que se aprece que non interfiren o acceso a portais de inmobles, ou impidan a visión de escaparates. A maires recollerá a perspectiva que van a ofrecer dende o fronte oposto da vía pública ou parque. Neste esbozo figurará a descrición e número de veladores a instalar.

Nota.- Para a instalación de veladores no Centro Histórico atenderase ao disposto no Plan especial de protección reforma interior e conservación do conxunto histórico-artístico (PEPRICA), que no seu art. 50.13 establece que “as mesas e cadeiras harmonizarán co ambiente do conxunto sendo obrigatoria a utilización de veladores de mármore con pé ou pés de ferro fundido e cadeiras deste material, autorizándose tamén mesas e cadeiras de madeira ou outros materiais acordes. Queda prohibida a utilización de veladores de plástico e as pérgolas e antucas en cores vivas; así como a colocación de propaganda publicitaria nos veladores”


Volver
Rexistro electrónico