Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

890 Recurso de reposición contra actos de aplicación e efectividade dos tributos propios do Concello de Pontevedra

O recurso de reposición supón unha vía potestativa de impugnación dos actos de aplicación e efectividade dos tributos propios do Concello de Pontevedra.

Poderá interpoñerse contra as resolucións ditadas polo Órgano de Tesouraría e Xestión Tributaria, con carácter previo á interposición da reclamación económico-administrativa, se é o caso.

Lembre:

- Que para poder impugnar en vía contencioso administrativa só é obrigatorio ter presentado a reclamación económico administrativa. O recurso de reposición sempre é opcional.

- No caso de decidirse a interposición deste recurso, o prazo para facelo será dun mes a contar dende o día seguinte ao da notificación expresa do acto cuxa revisión se solicita ou ao da finalización do prazo de exposición pública do padrón ou matrícula de obrigados ao pago que corresponda.

- Durante ese mesmo prazo dun mes, o interesado poderá solicitar a posta de manifesto do expediente nas dependencias do servizo que o tramitou.

- A simple interposición do recurso nunca suspende a execución do acto recorrido. Para saber como obter este beneficio deberá estarse ás normas de suspensión previstas na Ordenanza xeral de xestión, recadación e inspección.

Aos interesados que o artigo 14 do Texto refundido da lei de facendas locais recoñece como lexitimados para interpoñer o recurso:

- Os suxeitos pasivos e, no seu caso, os responsables dos tributos, así como os obrigados a efectuar o ingreso de que se trate.

- Calquera outra persoa cuxos intereses lexítimos e directos resulten afectados polo acto administrativo de xestión.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Inspección tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 ext 7372 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Tramitación Servizos de coordinación e xestión tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Tramitación Tesouraría e recadación Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 ext 7335 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220
Inspección tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 ext 7372
Servizos de coordinación e xestión tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300
Tesouraría e recadación Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 ext 7335
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Inspección tributaria De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Servizos de coordinación e xestión tributaria De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Tesouraría e recadación De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

- Modelo de solicitude debidamente cumprimentado.

- Se solicita unha devolución, documento da entidade financeira na que estea aberta a conta, no que consten os vintecatro díxitos do IBAN e a titularidade/cotitularidade do interesado.

- Copia do NIF do interesado e, no caso de actuar mediante representante, a copia do NIF deste e máis o documento que acredite a representación.

- Calquera documentación (ou copia da mesma) que o interesado considere necesaria para apoiar ou demostrar as súas alegacións.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico