Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

865 Solicitude de adhesión ao sistema especial de pagamentos no IBIU

Este procedemento permite o pagamento do IBI de forma fraccionada en dúas cotas e mediante domiciliación bancaria das débedas devengadas a un de xaneiro de cada exercicio sen que lles sexa esixible o pago de xuros de mora nin a prestación de garantías. Este sistema aplícase exclusivamente aos recibos do imposto sobre bens de natureza urbana (exclúense os de natureza rústica e os bens de características especiais)

Ás persoas físicas e xurídicas titulares de inmobles situados no Concello de Pontevedra que estean suxeitos ao imposto sobre bens inmobles e que cumpran cos seguintes requisitos:

1) O suxeito pasivo non terá débedas co concello de Pontevedra no momento da presentación da solicitude, é dicir, non poderá ter débedas en vía executiva co Concello.

2) Os pagos deste fraccionamento especial satisfaranse por domiciliación bancaria.

3) Formularase solicitude expresa antes do 1 de xaneiro do exercicio anterior no impreso correspondente.

4) A solicitude afectará a todos os recibos de IBI urbana a nome do mesmo titular, sen que as posibles discrepancias catastrais neste extremo sexan recorribles ante o Concello nin alegables a efectos de acollimento neste sistema.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizos de coordinación e xestión tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220
Servizos de coordinación e xestión tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizos de coordinación e xestión tributaria De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Solicitude (Mod. 865 Solicitude de adhesión ao Sistema Especial de Pagos no IBIU)

Deberanse encher correctamente os vintecatro díxitos do IBAN da conta bancaria onde se domiciliarán os pagos e achegar xustificante acreditativo da titularidade da conta (certificado da entidade bancaria, extracto bancario, etc) .

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico