Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

860 Solicitude de aprazamento/fraccionamento

Tramitación das solicitudes de aprazamento ou fraccionamento de débedas mantidas coa facenda municipal

Aquelas persoas que teñan débedas co Concello de Pontevedra e se atopen nunha situación económico financeira que lle impida transitoriamente atender ao seu pagamento, sempre que cumpra co disposto na Ordenanza xeral de xestión, recadación e inspección deste concello.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Tesouraría e recadación Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 ext 7335 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220
Tesouraría e recadación Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 ext 7335
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Tesouraría e recadación De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

- Acreditación da titularidade da conta bancaria.

- Documento e/ou xustificantes da motivación que se alega e que considera oportunos en apoio do pedimento.

- Compromiso formal e irrevogable da entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca de formalizar o aval ou certificado de seguro de caución para o caso en que se conceda o fraccionamento ou aprazamento solicitado.

- Plan de pagos.

- Garantía que se ofrece conforme ao disposto no artigo 82 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

Importe: a garantía deberá cubrir o importe da débeda en período voluntario máis os xuros de mora que xere o aprazamento máis un 25 por cento da suma de ambas as dúas cantidades.

Modalidade: esixirase aval solidario de entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca ou certificado de seguro de caución.

Dispensa: non se esixirá garantía para o aprazamento ou fraccionamento de débedas en período voluntario de pago cuxa contía (na data da solicitude) non exceda de 6.000,00€.

- No caso de solicitar dispensa de garantía, alegaranse os motivos e achegarase ademais a seguinte documentación:

                  -Declaración responsable e xustificación documental manifestando carecer de bens ou non posuír outros que os ofrecidos en garantía.

                  -Xustificación documental da imposibilidade de obter aval de entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca ou certificado de seguro de caución, na que consten as xestións efectuadas para a súa obtención.

                  -Balance e conta de resultados dos tres últimos anos e informe de auditoría, se existe, no caso de empresarios ou profesionais obrigados por lei a levar contabilidade.

                  -Plan de viabilidade e calquera outra información que xustifique a posibilidade de cumprir o aprazamento ou fraccionamento solicitado.Podo pedir un fraccionamento do pago da débeda? Como?

Pode vostede pedir un fraccionamento no pago de calquera débeda de natureza pública. Debe ter en conta que se rexeitan con carácter xeral aquelas solicitudes tales que:
a) Que o importe da débeda sexa por importe inferior a 300 euros.
b) Que sexa reiterativa doutras que previamente fosen denegadas e respecto das que non presenten modificación substancial ningunha.
c) As que se exaccionen por medio de efectos timbrados

Lembre que:


1.- Os criterios xerais para fixar prazo máximo de concesión de fraccionamento ou aprazamento son:
Importe débeda

Prazo aprazamento

Núm. prazos fraccionamentoA partir 300,00 ata 900,00 €

6 meses

6 cotas mensuaisA partir 900,00 ata 1.500,00 €

12 meses

12 cotas mensuaisA partir 1.500 €

18 meses

18 cotas mensuais

Só excepcionalmente se concederá aprazamento ou fraccionamento de débedas por períodos máis longos, sempre motivados por razóns económicas relacionadas con causas sociais, asistenciais, etc, e nunca por períodos cuxos prazos de pagamento superen o do prazo de prescrición das débedas obxecto da solicitude.


2.- Que se o total da débeda acumulada a fraccionar supera os 6.000,00 euros, deberá achegar garantías de pago adicionais, normalmente en forma de aval bancario ou certificado de seguro de caución. Para solicitalo, poderá ben:

a) Facelo a través desta sede electrónica como se indica na descrición do procedemento

b) Ou ben presencialmente, entregando o formulario correspondente cumprimentado e asinado no rexistro do Concello de Pontevedra (r/ Michelena, 30, pranta baixa) Deberá achegar toda a documentación, que se lle indica no formulario de solicitude.

Incumprín o fraccionamento de pago que me concederan, que podo facer?

Debe porse en contacto coas oficinas de Tesouraría e recadación, onde se lle indicará cal é o seu caso concreto e medidas a tomar (r/ Michelena, 30, 2º andar).

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico