Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

835 Comunicación tributaria do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1848052

Por esta vía, as persoas que prevé o artigo 110.6 do Texto refundido da lei de facendas locais poderán cumprir coa súa obriga de comunicar ao Concello a realización do feito impoñible do imposto.

Esta comunicación deberá realizarse no prazo de:

- 30 días hábiles para os supostos de transmisións inter vivos

- 6 meses para os supostos de transmisións mortis causa

O cumprimento deste requisito é o que precisa acreditarse para os efectos da inscripción da transmisión no Rexistro da Propiedade, con independencia de que o suxeito pasivo do imposto cumpra ou non coas súas obrigas de declaración ou autoliquidación.

- Copia da escritura pública ou documento completo que orixine a transmisión.

- Copia do NIF do interesado, e se actúa por medio de representante, copia do NIF deste e máis documentación que acredite a dita representación.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico