Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

808 Solicitude de redución na cota das taxas pola prestación de servizos de auga, saneamento e lixo

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1848008

Supón a redución da cota destas taxas ata 0€ sempre que se cumpra cos requisitos esixidos.

Para obter unha redución da cota a 0,00€ nas taxas por abastecemento de auga, recollida de lixo e rede de sumidoiros

a)O impreso correspondente debidamente cuberto

b)Unha fotocopia do NIF das persoas físicas solicitantes do beneficio fiscal, así como se é o caso, xustificante que acredite a actuación a través de representación e NIF da persoa que actúe como representante.

c)A fotocopia do acordo de concesión da RISGA ou réxime protector de carácter público análogo.

d)Unha fotocopia do último recibo de pago da taxa pola recollida de lixo.

e)Identificación da referencia catastral do inmoble obxecto da prestación do servizo de abastecemento de auga (copia do recibo do imposto sobre bens inmobles...).

f)No caso en que o inmoble obxecto de subministro onde resida o solicitante da redución non sexa da súa propiedade, deberá achegar ademais:

Fotocopia do NIF do propietario do inmoble.

Fotocopia do contrato de aluguer ou documento que acredite que o propietario do inmoble cédelle o uso do mesmo ao solicitante do beneficio fiscal.

O carácter desta solicitude é rogado, xurdindo efecto a súa concesión no período impositivo seguinte ao da solicitude.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico