Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

805 Solicitude de beneficios fiscais rogados imposto sobre construcións, instalacións e obras

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1848005

Por esta vía, pode vostede solicitar a exención ou bonificación no Imposto sobre construcións, instalacións e obras de atoparse en calquera dos supostos seguintes.

- Bonificación no caso de construcións, instalación ou obras para a instalación de sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar.

- Exención no caso de

a) Construcións, instalacións ou obras cuxo dono sexa o Estado, comunidades autónomas ou entidades locais.

b) Construcións, instalacións ou obras da Igrexa Católica.

- Bonificación no caso de construcións, instalacións ou obras para a instalación de sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar (a presentar no mesmo prazo que a correspondente licenza)

1 Proxecto técnico visado polo Colexio Oficial correspondente que acredite na construción, instalación ou obra, a instalación de sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar.

2 Documentación acreditativa da homologación dos contedores obxecto da instalación


- Exención no caso de

a) Construcións, instalacións ou obras cuxo dono sexa o Estado, comunidades autónomas ou entidades locais.

1 Documentación acreditativa da titularidade do inmoble

2 Documentación acreditativa de quen soporta os gastos da construción, instalación ou obra

3 Datos do contratista (fotocopia da tarxeta do NIF)

4 Documentación que acredite que o destino da construción, instalación ou obra sexa algún dos recollidos no artigo 100.2 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais (Real decreto lexislativo 2/2004)


b) Construcións, instalacións ou obras da Igrexa Católica.

1 Documentación acreditativa da titularidade do inmoble

2 Documentación acreditativa de quen soporta os gastos da construción, instalación ou obra

3 Datos do contratista (fotocopia da tarxeta do NIF)

4 Certificado literal de inscrición no Rexistro de Entidades relixiosas

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico