Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

805 Solicitude de beneficios fiscais rogados imposto sobre construcións, instalacións e obras

Por esta vía, pode vostede solicitar a exención ou bonificación no Imposto sobre construcións, instalacións e obras de atoparse en calquera dos supostos seguintes.

- Bonificación no caso de construcións, instalación ou obras para a instalación de sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar.

- Exención no caso de

a) Construcións, instalacións ou obras cuxo dono sexa o Estado, comunidades autónomas ou entidades locais.

b) Construcións, instalacións ou obras da Igrexa Católica.

Persoas/organismos que cumpran os requisitos sinalados na normativa de aplicación.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizos de coordinación e xestión tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220
Servizos de coordinación e xestión tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizos de coordinación e xestión tributaria De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

- Bonificación no caso de construcións, instalacións ou obras para a instalación de sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar (a presentar no mesmo prazo que a correspondente licenza)

1 Proxecto técnico visado polo Colexio Oficial correspondente que acredite na construción, instalación ou obra, a instalación de sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar.

2 Documentación acreditativa da homologación dos contedores obxecto da instalación


- Exención no caso de

a) Construcións, instalacións ou obras cuxo dono sexa o Estado, comunidades autónomas ou entidades locais.

1 Documentación acreditativa da titularidade do inmoble

2 Documentación acreditativa de quen soporta os gastos da construción, instalación ou obra

3 Datos do contratista (fotocopia da tarxeta do NIF)

4 Documentación que acredite que o destino da construción, instalación ou obra sexa algún dos recollidos no artigo 100.2 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais (Real decreto lexislativo 2/2004)


b) Construcións, instalacións ou obras da Igrexa Católica.

1 Documentación acreditativa da titularidade do inmoble

2 Documentación acreditativa de quen soporta os gastos da construción, instalación ou obra

3 Datos do contratista (fotocopia da tarxeta do NIF)

4 Certificado literal de inscrición no Rexistro de Entidades relixiosas

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico