Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

804 Solicitude de beneficios fiscais rogados imposto sobre bens inmobles

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1848003

Podr esta vía, pode vostede solicitar a exención ou bonificación no Imposto sobre bens inmobles de atoparse en calquera dos supostos seguintes.

Exencións:

- Centros docentes con concerto educativo.

- Inmobles declarados de interese cultural.

- Montes repoboados ou con rexeneración de masas arbóreas.


Bonificacións:

- Obras de promoción inmobiliaria.

- Vivenda de protección autonómica.

- Ben rústico de cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra.

- Familia numerosa.

Exencións:

- Centros docentes con concerto educativo.

1 Acreditación da cualidade de centro concertado

2 Informe de Catastro sobre o valor catastral da superficie afectada á ensinanza concertada


- Inmobles declarados de interese cultural.

1 Xustificación da declaración do inmoble como ben de interese cultural

2 Certificación da inserción no rexistro de bens de interese cultural


- Montes repoboados ou con rexeneración de masas arbóreas

1 Certificación da Dirección Xeral de Montes


Bonificacións:

- Obras de promoción inmobiliaria.

1 Copia da licenza municipal de obras ou do proxecto de urbanización

2 Copia do último recibo do IAE ou certificación da AEAT de que o beneficiario se atopa non suxeito ou exento

3 Copia do título de propiedade do inmoble

4 Copia do último recibo do IBI ou declaración de alteración de bens

5 Balance de situación pechado a 31 de decembro do exercicio inmediato anterior

6 Certificado do director técnico das obras visado polo colexio oficial competente que acredite o inicio das mesmas


- Vivenda de protección autonómica.

1 Cédula de cualificación definitiva de vivenda de protección oficial expedida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo

2 Copia do título de propiedade do inmoble

3 Copia do último recibo do IBI ou declaración de alteración de bens

- Ben rústico de cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra.

1 Acreditación de que o ben rústico pertence a cooperativa agraria e de explotación comunitaria da terra


- Familia numerosa.

1 Acreditación da condición e categoría de familia numerosa

2 Acreditación de empadroamento do suxeito pasivoPode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico