Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

802 Solicitude de beneficios fiscais rogados imposto vehículos tracción mecánica

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1848000

Por esta vía, poderá vostede solicitar a exención ou bonificación no Imposto sobre vehículos de tracción mecánica de atoparse en calquera dos supostos seguintes.


Exencións se se trata de:

a) Vehículos conducidos por persoas con mobilidade reducida ás que se refire a liña A do anexo II do Regulamento xeral de vehículos

b) Vehículos matriculados a nome de minusválidos sempre que sexa para o seu uso exclusivo.

c) Tractor, remolque, semirremolque e maquinaria provista de Cartilla de Inspección agrícola.


Bonificacións se se trata de:

a) Vehículo histórico catalogado como tal segundo a lexislación vixente

b) Vehículo cunha antigüidade superior a 25 anos. De non ter acreditación da data de fabricación, tomarase como data a primeira matriculación, e de non coñecela, tomarase a data na que se deixou de fabricar.

En exención por

a) Vehículo conducido por persoa con discapacidade.

1 Certificado da minusvalía emitido pola Administración competente

2 Copia da póliza do seguro do vehículo onde debe constar que o tomador e condutor habitual é o beneficiario da exención, a data do devengo do imposto (1 de xaneiro de cada ano).

3 Xustificante de pago do seguro do vehículo

4 Declaración xurada do titular minusválido de que o vehículo é para o seu uso exclusivo

b) Vehículo destinado ao transporte de persoa con discapacidade.

1 Certificado da minusvalía emitido pola Administración competente

2 Copia da póliza do seguro do vehículo

3 Xustificante de pago do seguro do vehículo

4 Declaración xurada do titular minusválido de que o vehículo é exclusivamente para o seu transporte

c) Tractor, remolque, semirremolque e maquinaria provista de Cartilla de Inspección agrícola.

1 Copia da cartilla de inspección agrícola

En Bonificación por

a) Vehículo histórico.

1 Acreditación de que o vehículo histórico está catalogado como tal segundo a lexislación vixente

b) Vehículo con antigüidade superior a 25 anos.

1 Acreditación da data de fabricación

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico