Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

800 Orde de domiciliación de adeudo directo SEPA ou solicitude de domiciliación bancaria

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1847998

Supón a orde, a unha entidade financiera, de pagamento de ingresos municipais con cargo á conta da persoa solicitante.

As domiciliacións terán validez por tempo indefinido, se ben os solicitantes poderán anulalas en calquera momento. Tamén poderán trasladalas a outras entidades financeiras, poñéndoo en coñecemento do Concello de Pontevedra antes da data límite que se sinala no punto "prazo de presentación".

A domiciliación deixará de ter validez cando sexa anulada pola persoa que o solicitou, cando sexa rexeitada pola entidade financeira ou cando o Concello dispoña expresamente a súa invalidez por razóns xustificadas (pola desatención en dúas veces consecutivas da domiciliación por causas imputables ao solicitante), así como cando troque calquera dato do suxeito pasivo ou do obxecto tributario.

Prazo de presentación. Establécese como data límite para a admisión das solicitudes de domiciliación dous meses antes do comezo do período de recadación voluntaria a partir do que producirán efecto. Calquera solicitude presentada fóra de prazo producirá efectos para o exercicio seguinte.

  • Solicitude (Mod. 800 Orde de domiciliación de adeudo directo SEPA)
  • Copia do NIF do titular do recibo e no caso de ser distinto, tamén o NIF da persoa titular da conta na que se vai domiciliar o adeudo. No segundo caso a solicitude deberá estar asinada por ámbalas dúas persoas.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico