headerheader-400header-800
Volver

288 Solicitude de participación no proceso selectivo para a formación dunha lista de reserva de prazas e postos de técnico/a de infraestruturas culturais

alertaDende : 06/04/2021 - Ata : 15/04/2021

Convocatoria para a creación dunha lista de reserva para a provisión interina de prazas e postos coa categoría de técnico/a de infraestruturas culturais

As persoas interesadas en participar na convocatoria pública e que cumpran os requisitos establecidos na correspondente convocatoria.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Tramitación Servizo de persoal Michelena, 30 1º 986804300 ext 7070 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de persoal Michelena, 30 1º 986804300 ext 7070
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Oficina Horario
Servizo de persoal De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Para poder participar no proceso selectivo deberase presentar a seguinte documentación:

  • Formulario de solicitude de participación
  • Copia do DNI
  • Curriculum vitae no que se aleguen os méritos a valorar na fase de concurso
  • Acreditación do nivel de celga IV, ou equivalente (só para aqueles aspirantes que desexen que se lles teña en conta a non obrigatoriedade da proba de galego)

O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria xunto coas bases no Boletín Oficial da Provincia.

Os aspirantes que acheguen as solicitudes de participación e demais documentación preceptiva a través da Sede electrónica do Concello, ao xuntar a documentación requirida en cada caso polas bases reguladoras, deberán nomear os arquivos que xuntan identificando con claridade o seu contido (DNI, currículum vitae, etc).

INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIÓNS ELECTRÓNICAS

Consonte as bases reguladoras da convocatoria, as notificacións que no seu caso se teñan que realizar derivadas dos procedementos de selección, realizaranse por medios electrónicos. A eses efectos as persoas interesadas poderán facilitar un ou varios enderezo/s electrónico/s para envío do aviso informándolle da posta a disposición dunha notificación na sede electrónica.

Solicitudes presenciais de persoas físicas: a través do procedemento 183 do catálogo de procedementos da sede electrónica http://sede.pontevedra.gal, neste mesmo procedemento poderá indicar un correo electrónico para recibir os avisos ou indicar o seu desexo de deixar de recibir os avisos.

Solicitudes electrónicas: enchendo correctamente o dato en "Datos a efectos de notificación" no formulario web con carácter previo ao envío da solicitude electrónica.


Volver