headerheader-400header-800
Volver

408B Solicitude de subvención para actuacións de rehabilitación e renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral

alertaDende : 12/03/2021 - Ata : 11/05/2021

Mediante este impreso normalizado os/as interesados/as poderán solicitar unha subvención co fin de obter as axudas que, en materia de rehabilitación de vivendas, establece o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.

Ás persoas solicitantes que asuman a responsabilidade da execución integral das actuacións: as persoas usuarias legais, como propietarios/as, comunidades de propietarios, as agrupacións de comunidades de propietarios, os consorcios e entes asociativos de xestión, arrendatarios/as ou titulares dalgún dereito de uso.

ELECTRONICAMENTE


Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)


Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.
Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Oficina técnica de rehabilitación ARI Rúa dos Ferreiros nº 28 986804335 ext. 7593 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Oficina técnica de rehabilitación ARI Rúa dos Ferreiros nº 28 986804335 ext. 7593
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Oficina técnica de rehabilitación ARI De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Cumprimentar segundo as instrucións, e presentar o impreso ANEXO I Solicitude de subvención, xunto coa seguinte documentación:

 • Copia do NIF ou NIE da/o solicitante e de todas as persoas propietarias, e de ser o caso, da persoa representante.

 • ANEXO VIII, Documento acreditativo da representación, de ser o caso. Se o solicitante é unha persoa xurídica, pública ou privada, documentación acreditativa da súa constitución.

 • ANEXO VII, Autorización para a solicitude, xestión, tramitación e cobro da subvención, no caso de existir máis dunha persoa propietaria.

 • Documento acreditativo da titularidade do edificio ou das vivendas e locais.

 • Acordo no que conste a conformidade de todas as persoas propietarias coa realización das obras e a solicitude de subvención, de ser o caso.

 • Contrato de arrendamento e acordo asinado coa persoa propietaria do inmoble onde conste a autorización para executar as obras e que a persoa arrendataria asume o custo destas, no caso de ser arrendatario/a dunha vivenda.

 • ANEXO II. Datos das persoas propietarias partícipes nas obras e interesadas na subvención.

 • ANEXO III. Relación de vivendas e locais do edificio, no caso de obras en elementos comúns do edificio.

 • ANEXO IV. Actuacións subvencionables.

 • Proxecto ou memoria técnica subscrito por técnico competente.

 • Orzamento das obras detallado por unidades de obras e agrupado por capítulos con medicións e prezo. Cando o importe do gasto subvencionable supere a contía establecida na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público para o contrato menor (40.000 €), deberán achegarse tres orzamentos.

 • Licenza, comunicación previa e/ou autorización para a execución das obras ou solicitude das mesmas.

 • ANEXO V. Comunicación do inicio das actuacións, e certificado de inicio de obras si as obras contan con dirección facultativa, no caso de obras iniciadas con anterioridade á solicitude da subvención.

 • No caso de obras de mellora da eficiencia enerxética, certificado de eficiencia enerxética (CEE), que acredite unha redución de, a lo menos, un 25%.

 • Se a obra a realizar é de edificación deberá achegarse un CEE do edificio ou vivenda que acredite unha cualificación A ou B unha vez executadas as obras.

 • De non autorizar ao Concello de Pontevedra, certificación de cada persoa propietaria acreditativa do cumprimento das obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa ATRIGA.

 • No caso de ter que acreditar ingresos inferiores a 3 veces o IPREM:

  -ANEXO X, Declaración responsable de integrantes e ingresos da unidade de convivencia.

  -Copia do documento da última declaración da renda ou certificado de facenda.

  -Volante de empadroamento da unidade de convivencia, de non ter autorizado ao Concello de Pontevedra.

 • No caso de ter que acreditar unha discapacidade ou ser persoa maior de 65 anos, achegarase segundo corresponda:

  -Certificado de discapacidade.

  -Documento acreditativo da idade (NIF, certificado de nacemento...).

  -Volante de empadroamento da unidade de convivencia, de non ter autorizado ao Concello de Pontevedra.

- Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

-Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda 2018-2021.

- Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

- Regulamento da Lei xeral de subvencións aprobado por RD 887/2006, do 21 de xullo.

- Resolución do 19 de xuño de 2020 pola que se regula o procedemento para participar no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se establecen as bases reguladoras das axudas previstas e se abre o prazo de participación para este programa.

Normativa municipal:

- Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Pontevedra, aprobada polo Pleno da Corporación Municipal, na sesión que tivo lugar o día 17 de setembro de 2004 (BOP núm. 190 do 30/09/2004).

- Bases de execución dos presupostos e demais normativa de pertinente aplicación.
Volver