Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

627 Solicitude de carné municipal de condutor asalariado

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1872926

Expedición do permiso municipal de condutor, expedido polo Concello que permite a condución, como condutor asalariado, de vehículos de taxi.


  • Solicitude do titular da licenza conforme desexa a contratación dun condutor asalariado así como manifestación da vontade de ser contratado por parte do aspirante.

  • Xustificante pago de taxas.

  • Fotocopia do NIF e carné de conducir da persoa aspirante.

  • Certificado médico conforme non se padece enfermidade infectocontaxiosa ou impedimento fisico que imposibilite ou dificulte o normal exercicio da profesión da persoa aspirante

  • Fotografía tamaño carné da persoa aspirante

  • Declaración xurada de dedicación exclusiva por parte da persoa aspirante.

  • Certificado de non ter antecedentes penais da persoa aspirante (no caso de non autorizar ao Concello á consulta, deberá achegar o certificado de non ter antecentes penais)

Unha vez superado o exame e previa á resolución pola que se expida o Permiso Municipal de Conducir, se deberá achegar:

  • Contrato de traballo a tempo completo .

  • Xustificación da alta na Seguridade Social.Volver
Rexistro electrónico