Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

620 Procedemento para a revisión do carné municipal de condutor/a

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1986509

Os permisos municipais de condutor/a serán revisados cada cinco anos, podendo ser prorrogados expresamente por outros cinco anos máis.

  • Solicitude.

  • Xustificante do pagamento da taxa.

  • Fotocopia do DNI, carné de conducir e permiso municipal de conducir.

  • Certificado médico conforme non se padece enfermidade infectocontaxiosa ou impedimento fisico que imposibilite ou dificulte o normal exercicio da profesión.

  • Vida laboral.

  • Fotografía tamaño carné.

  • Certificado de non ter antecedentes penais.*

    * O certificado de non ter antecedentes penais expídese por parte do Ministerio de Xustiza. A Xerencia Territorial deste Ministerio máis próximo é na Coruña (Rúa Emilia Pardo Bazán, nº 1 – 1º B – 15005 – A Coruña – Tlf. 981 246 231), tamén pódese solicitar a través de calquera órgano da administración xeral do Estado (Subdelegación do Goberno). No caso de non achegar este documento o concello solicitará a súa expedición sempre que conte coa autorización expresa do interesado, neste caso o solicitante deberá autorizar ao Concello a solicitude deste documento.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico