Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

518 Solicitude de permiso de vertedura

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 2651204

Tramitación do procedemento para o outorgamento de autorización que permita verter augas non domésticas á rede municipal de saneamento ou sumidoiros públicos e ás súas instalacións complementarias e colectores, fixando as prescricións ás que deben someterse as verteduras de augas residuais a esa rede.

1.-Modelo de solicitude anexo IV, que inclúedeclaración responsable de que non se verte ningunha substancia das catalogadas como prohibidas nin se excedan as concentracións máximas permitidas para aquelas que se especifican no capitulo 3º do Titulo II do Regulamento, asinada polo titular ou representante da persoa física ou xurídica que solicita a vertedura.

2.- Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante.

3.- Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representación expresa para este acto, se procede.

4.- Xustificante do ingreso da autoliquidación da taxa por análises e informes de verteduras.

5.- Documentación acreditativa da referencia catastral.

6.- Licenza de primeira ocupación/ licenza de apertura.

7.— Memoria explicativa do proceso industrial, con diagramas de fluxo, que inclúa:

a. Materias primas e auxiliares ou produtos semielaborados, caudais e usos, que se descarguen.

b. Descrición dos procesos e operacións causantes das verteduras, réximee característicasdas verteduras resultantes (característicasprevias a calquera pretratamento).

c. Descrición dos pretratamentos adoptados, alcance e efectividade prevista dos mesmos. Condutos e tramos da rede de sumidoiros onde conecta ou pretende conectar.

d. Verteduras finais ao sumidoiro, para cada conduto de evacuación, descrición do réxime de vertedura, volume e caudal, épocase horarios de vertedura.

e.Composiciónfinal da vertedura cos resultados das análises de posta en marcha realizados no seu caso.

f. Dispositivos de seguridade adoptados para prever accidentes nos elementos de almacenamento de materias primas ou produtos elaborados líquidossusceptibles de ser vertidos a rede de sumidoiros.

g. Enumeración dos residuos xerados, tanto no proceso de produción como no pretratamento da vertedura, asícomo a documentaciónque acredite unha correcta xestióndos mesmos.

h. Planos de situación.Planos de rede interior de recollida e instalaciónsde pretratamento. Planos de detalle das obras de conexión, dos pozos de mostras e dos dispositivos de seguridade.

i. Todos aqueles datos precisos para a determinacióne as característicasda vertedura industrial e do sumidoiro de conexión.


Volver
Rexistro electrónico