Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

514VLBIS Comunicación previa de actos de uso do solo e subsolo non suxeitos a licenza municipal

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 2651203

Comunicación previa habilitante para a execución dos actos de uso do solo e do subsolo non suxeitos a licenza municipal

 • Solicitude (Mod 514 V-L)
 • Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante
 • Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representacion expresa para este acto (se procede)
 • Documentacion acreditativa da referencia catastral
 • Xustificante do pagamento dos tributos municipais
 • Plano de situación e localización do inmoble no que se solicita a obra
 • Orzamento debullado ou por partidas das obras que se pretenden executar que deberá ter en conta a ordenanza fiscal en vigor
 • Fotografías do estado actual do inmoble, interiores ou exteriores, segundo procede
 • No seu caso, dúas fotografías recentes nas que se aprecie, con exactitude e claridade, a situación actual e a volumetría da edificación coa cuberta ou tellado que se pretenda reparar ou limpar
 • De ser o caso, proxecto técnico esixible legalmente e declaración do/a técnico/a ou os/as técnicos/as facultativos/as que autoricen o proxecto de que este cumpre en todos os seus termos coa ordenación urbanística de aplicación
 • Documento de avaliación ambiental, en caso de requirila o uso a que vaian destinadas as obras
 • Copia da autorización ou ditame ambiental, así como das restantes autorizacións, concesións ou informes sectoriais cando sexan legalmente esixibles
 • Autorización ou concesión sectorial para o proxecto ou instalación de produción, transporte e distribución de enerxía eléctrica ou de gas de que se trate
 • Copia das restantes autorizacións e, de ser o caso, concesións administrativas cando sexan legalmente esixibles ao solicitante, ou acreditación de terse solicitado o seu outorgamento
 • Copia da licenza municipal de apertura/comunicación previa/declaración responsable de local comercial
 • Copia da licenza municipal de vao permanente, de ser o caso
 • Copia da licenza municipal de instalación de toldo ou rótulo, de ser o caso
 • Copia da licenza de acometida á rede de auga ou sumidoiro
 • Documento xustificativo de constitución de fianza, de ser o caso
 • Nas obras exteriores en fachadas e cubertas débese indicar o MEDIO AUXILIAR A EMPREGAR

Volver
Rexistro electrónico