Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

513OABIS Comunicación previa de obras, instalacións e aperturas de establecementos comerciais, profesionais ou industriais

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 2651200

Comunicación previa habilitante para a execución das obras e instalacións necesarias para o posterior desenvolvemento dunha actividade económica e/ou a apertura de establecementos comerciais, profesionais ou industriais

 • Solicitude (Mod 513OA BIS)
 • Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante
 • Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representacion expresa para este acto (se procede)
 • Documentacion acreditativa da referencia catastral
 • Memoria explicativa da actividade que se pretenda realizar, subscrita por persoal técnico competente, coa manifestación expresa do cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos
 • Xustificante do pagamento dos tributos municipais
 • Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e as instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento urbanístico, que inclúa certificado de seguridade e solidez das instalacións subscrito por persoal técnico competente e, no seu caso, co visado colexial correspondente
 • Documentación técnica que resulte esixible segundo a natureza da actividade ou instalación, subscrito/a por persoal técnico competente e, no seu caso, co visado colexial correspondente, que xustifique, tanto o cumprimento da normativa sectorial de aplicación vixente, incluíndo o Código Técnico da Edificación, a normativa reguladora da protección contra incencios, o Regulamento electromagnético para baixa tensión, a normativa vixente en materia de protección contra o ruído e a contaminación acústica, a normativa en vigor sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas e normativa sanitaria, como que o establecemento cumpre coas determinacionscontidas nas Ordenanzas e Regulamentos Municipais e no Plan Xeral de Ordenación Urbana
 • A autorización ou declaración ambiental que proceda
 • As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos para o exercicio da actividade
 • Documentación xustificativa do cumprimento do artigo 5 da lei 13/2010, do comercio interior de Galicia, cando proceda
 • Copia de licenzas/comunicacións previas/declaracións responsables anteriores
 • Documento acreditativo da constitución de fianza, de ser o caso
 • Nas obras exteriores en fachadas e cubertas débese indicar o MEDIO AUXILIAR A EMPREGAR

De ser preceptivo PROXECTO :

 • . Proxecto técnico esixible legalmente que describa as instalacións e/ou obras de acondicionamento a executar e xustifique o cumprimento da normativa urbanística e sectorial de aplicación, oficio de dirección das obras e declaración do/a técnico/a ou os/as técnicos/as facultativos/as que autoricen o proxecto de que este cumpre en todos os seus termos coa ordenación urbanística de aplicación

De non ser preceptivo PROXECTO (OBRAS MENORES):

 • . Plano de situación e localización do inmoble no que se solicita a obra
 • . Orzamento debullado ou por partidas das obras que se pretenden executar que deberá ter en conta a ordenanza fiscal en viigor
 • . Fotografías do estado actual do inmoble, interiores ou exteriores, segundo proceda
 • . Descrición suficiente das características das obras ou instalacións de que se trate

Volver
Rexistro electrónico