Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

505 Solicitude de outorgamento da conformidade administrativa coa división/innecesaridade de licenza urbanística de parcelamento dunha finca

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1996752

Tramitación para o outorgamento da conformidade administrativa coa división de feito dunha finca polo trazado dun vial público ou coa innecesariedade da licenza de parcelamento de finca por se conter a división no correspondente proxecto de compensación ou reparcelación aprobado

  • Solicitude (Mod 505)
  • Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante
  • Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representacion expresa para este acto (se procede)
  • Xustificante do ingreso da autoliquidacion da taxa que corresponda
  • Documentación xustificativa do proxecto de compensación ou reparcelación aprobado
  • Documentación xustificativa da división de facto polo trazado dun vial público
  • Documentación técnica asinada por persoal técnico competente e, no seu caso, co visado colexial correpondente, na que se inclúan planos da finca matriz e das fincas resultantes coa indicación das súas superficies
  • Documentación acreditativa da titularidade da finca matriz
  • Certificación descritiva e gráfica do Catastro inmobiliario da finca matriz
  • Aliñacións e rasantes concedidas da finca matriz

Volver
Rexistro electrónico