Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

504 Solicitude de outorgamento de licenza urbanística de parcelamento, división ou segregación dunha finca

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1996751

Tramitación para o outorgamento de licenza urbanística de parcelamento, división ou segregación dunha finca

 • Solicitude (Mod 504)
 • Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante
 • Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representacion expresa para este acto (se procede)
 • Xustificante do ingreso da autoliquidacion da taxa que corresponda
 • Plano taquimétrico ou topográfico da finca matriz
 • Proxecto técnico subscrito por persoal técnico competente e, no seu caso, co visado colexial correspondente que, como mínimo, incluirá:
 • memoria xusttificativa
 • plano de situación do PXOU
 • plano a escala mínima 1:2000 da finca matriz
 • planos do parcelamento, división ou segregación resultante
 • Documentación acreditativa da titularidade da finca matriz
 • Certificación descritiva e gráfica do Catastro inmobiliario da finca matriz
 • Aliñacións e rasantes concedidas da finca matriz

Volver
Rexistro electrónico