Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

502 Solicitude de outorgamento da licenza urbanística de primeira ocupación das edificacións

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1986422

Tramitación para o outorgamento de licenza urbanística de primeira ocupación das edificacións

En todo caso:

 • Solicitude (Mod 502)
 • Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante
 • Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representacion expresa para este acto (se procede)
 • Xustificante do ingreso da autoliquidacion da taxa que corresponda
 • Certificado final da obra asinado polo persoal técnico director e co corresponde visado colexial
 • Declaración de alta/alteración no Catastro Inmobiliario (mod. 902)

Cando proceda:

 • Planos/documentación de estado definitivo das obras asinados por persoal técnico competente co correpondente visado colexial
 • Certificado de illamento acústico elaborado por empresa homologada
 • Fotografías da fachada da edificación
 • Boletín e/ou certificado final da instalación da infraestrutura común de telecomunicacións asinado por persoal técnico competente e no seu caso visado colexialmente
 • Certificado-ditame de seguridade dos elementos exteriores segundo a Ordenanza municipal reguladora, asinado por persoal técnico competente e co visado colexial correspondente
 • Orzamento definitivo das obras executadas
 • Documento acreditativo da anotación no Rexistro da Propiedade da/s condición/s especial/is da licenza de obras imposta/s
 • Documento acreditativo da anotación no Rexistro da Propiedade da indivisibilidade da finca
 • Contratos/compromisos de xestión de residuos de obra

No caso de solicitar simultáneamente a devolución de fianza:

 • copia da/s carta/s de constitución da fianza correspondente
 • indicación expresa do número de conta no caso de fianzas en metálico

Volver
Rexistro electrónico